Pozycja ustrojowa Adwokata Ludu w Rumunii
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):313-324
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednym z najważniejszych zadań, a zarazem wyzwań współczesnego państwa demokratycznego, jest zagwarantowanie swoim obywatelom podstawowych praw i wolności oraz umożliwienie im korzystania z nich. Stopień przestrzegania praw jednostki bez wątpienia zależy od tego, czy państwo jest zdolne utworzyć skuteczny system ich ochrony. We współ- czesnym świecie, obok sądowej ochrony praw i wolności, upowszechnił się tzw. nordycki model ich pozasądowej ochrony, realizowany przez instytucję ombudsmana. Zazwyczaj ombudsmani są niezależnymi naczelnymi organami państwowymi, mającymi umocowanie konstytucyjne. Z reguły działają na szczeblu centralnym i związani są z parlamentem. W Rumunii taki organ został utworzony po przemianach ustrojowych w 1997 r. i nosi nazwę Adwokat Ludu (rum. Avocatul Poporului). Celem niniejszego opracowania jest analiza pozycji ustrojowej Adwokata Ludu w Rumunii. Przedmiot pracy stanowi geneza rumuńskiego ombudsmana, podstawy prawne jego organizacji i funkcjonowania, nadające obecny kształt tej instytucji, a także pozycja, jaką zajmuje w systemie organów państwowych
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top