PL EN
Organizacja instytucji Adwokata Ludu w Rumunii
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):147-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawidłowa organizacja wewnętrzna organu państwowego i jego urzędu, skonstruowana na podstawie reguł i kryteriów wypracowanych przez teoretyków badających tę problematykę, bywa niezwykle istotna dla funkcjonowania współczesnego państwa. Szczególnie ważne może to być w kontekście skuteczności działania systemu jego organów, albowiem ich organizacja wywiera bezpośredni wpływ na stopień ich skuteczno- ści. Opracowanie ma na celu analizę organizacji instytucji rumuńskiego ombudsmana, zwanego Adwokatem Ludu, z perspektywy reguł odnoszących się do struktury wewnętrznej organu państwowego i jego urzędu, a także ocenę tej struktury w kontek- ście skuteczności działania organu. Adwokat Ludu w Rumunii jest jednoosobowym naczelnym organem państwowym, działającym na szczeblu centralnym. Jest organem niezależnym, niezawisłym, autonomicznym oraz neutralnym w relacjach z innymi organami państwowymi. Posiada szczególny status prawny, umożliwiający mu zachowanie powyższych atrybutów. Działa przy pomocy swoich zastępców, a ponadto w jego działalności wspomaga go jego urząd (biuro), stanowiący strukturę pomocniczą tego organu, oraz biura terenowe, na czele których stoją tzw. lokalni ombudsmani. Przedmiotem opracowania jest w szczególności ustalenie funkcji, jaką spełnia w działalności całej instytucji zarówno sam Adwokat Ludu, jak i jego zastępcy, procedury ich powoływania, statusu oraz podziału kompetencji. Ponadto przedmiot opracowania obejmuje również szczegółową analizę zasad, na jakich opiera się organizacja całej instytucji, oraz jej poszczególnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top