Postępowanie przed Adwokatem Ludu w Rumunii
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):141-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest szczegółowa analiza postępowania w sprawie skargi do rumuńskiego ombudsmana zwanego Adwokatem Ludu, jak również wszczętego przez niego z urzędu. Adwokat Ludu jest naczelnym, centralnym, niezależnym organem państwowym, powołanym do realizacji pozasądowej ochrony praw i wolności, które przysługują obywatelom Rumunii oraz osobom przebywającym na jej terytorium. Swoje kompetencje rumuński ombudsman realizuje za pomocą określonych środków i instrumentów prawnych. Został on wyposażony w możliwość rozpatrywania skarg oraz badania, czy nastąpiło naruszenie praw przez działalność organów administracji publicznej. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia Adwokat Ludu wszczyna i prowadzi postępowanie mające na celu przywrócenie przysługujących jednostce praw, które gwarantuje jej Konstytucja RP, ustawy i akty prawa międzynarodowego, oraz naprawienie ewentualnej szkody, a tym samym umożliwienie obywatelom rzeczywistego korzystania z ich praw
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top