Kompetencje Adwokata Ludu w Rumunii
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):179-192
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest analiza zadań oraz szczegółowego zakresu kompetencji rumuńskiego ombudsmana, zwanego Adwokatem Ludu, który został powołany do ochrony praw i wolności przysługują- cych obywatelom oraz osobom przebywającym na terytorium Rumunii. Zadanie to rumuński ombudsman realizuje za pomocą określonych instrumentów prawnych, w które został wyposażony i które umożliwiają mu zbadanie, czy nastąpiło naruszenie tych praw w działalności organów szeroko pojętej administracji publicznej. W razie stwierdzenia takiego naruszenia Adwokat Ludu jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania, mającego na celu naprawienie stanu rzeczy oraz urzeczywistnienie korzystania z przysługujących jednostce praw zagwarantowanych w Konstytucji, ustawach i aktach prawa międzynarodowego. Analiza kompetencji Adwokata Ludu jest przeprowadzona z perspektywy podmiotu i przedmiotu jego działalności. Takie kompleksowe podejście pozwala na dokładne określenie nie tylko uprawnień, ale także obowiązków w zakresie wykonywanej przez niego ochrony praw i wolności człowieka i obywatela oraz oceny stanu ich przestrzegania. Umożliwia to również okre- ślenie, czy model ombudsmana przyjęty w Rumunii –  instytucji nowej i do niedawna nieznanej jej systemowi politycznemu – stanie się organem skutecznym w zakresie powierzonych mu kompetencji oraz czy przyjmie się w systemie organów i instytucji funkcjonujących we współczesnym ustroju politycznym państwa.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top