PL EN
Edukacja - od transmisyjnego nauczania do transformatywnego uczenia się
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 27-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-06-2022
 
 
Data akceptacji: 01-06-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Perkowska-Klejman   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
JoMS 2022;48(1):477-494
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy Celem artykułu jest zaprezentowanie przemian w zakresie edukacji – od transmisyjnego nauczania do transformatywnego uczenia się. Materiał i metody Artykuł przedstawia podstawowe założenia i definicje uczenia się, nauczania oraz edukacji. W dalszej kolejności przedstawiono główne paradygmaty uczenia się: transmisyjny, behawioralny, kognitywny oraz konstruktywny. Wyniki Kluczowe dla tej pracy uczenie się transformatywne oparte jest o paradygmatyczną ramę konstruktywizmu społecznego, ale wyraźnie nawiązuje do teorii krytycznych. Transformatywne uczenie się jest ukazane jako najodpowiedniejszy – odpowiadający czasom współczesnym wzorzec edukacyjny. Końcowe rozważania dotyczą uczenia się transformatywnego w nawiązaniu do współczesnych regulacji edukacyjnych: krajowych, europejskich i globalnych. Wnioski Transmisyjność, behawioryzm, kognitywizm nie są w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom edukacyjnym. Konstruktywizm i jego krytyczna odmiana mogą – z powodzeniem – sprostać współczesnym wyzwaniom edukacyjnym.
 
REFERENCJE (35)
1.
Bednar, A.K., Cunningham, D., Duffy, T.M., & Perry, J.D. (1991). Theory into practice: How do we link? W: G.J. Anglin (red.), Instructional technology: Past, present, and future. Englewood: Libraries Unlimited, s. 17–34.
 
2.
Bloom, B.S. (1980). All Our Children Learning. New York: McGraw-Hill.
 
3.
Bloom, B.S i in. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.
 
4.
Bialik, M., Fadel Ch. (2015). Skills for the 21st Century: What Should Students Learn? Boston: Center for Curriculum Redesign.
 
5.
Binkley, M. i in. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. W: P. Griffin, B. McGaw, E. Care (red.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills, s. 17–66. Springer,.
 
7.
Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge MA: Harvard University Press.
 
8.
Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2010). Metody badań jakościowych. Warszawa: PWN.
 
9.
Freire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
 
10.
Fullan, M. (2015). The New Meaning of Educational Change, Fifth Edition. New York: Teachers College Press.
 
11.
Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books.
 
12.
Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 
13.
Jonassen, D.H. (1991). Objectivism vs constructivism: Do we need a new philosophical paradigm. „Educational Technology Research and Development”, No. 39(3), s. 5–14.
 
14.
Kincheloe, J.L. (2005). Critical Constructivism Primer. New York: P. Lang.
 
15.
Krause, A. (2019). Paradygmaty dydaktyki i ich implikacje dla pedagogiki specjalnej – odsłona pierwsza. „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, nr 33, s. 33, 11–25.
 
16.
Kwieciński, Z. (1991), Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły). „Edukacja”, nr 1, s. 88–98.
 
17.
Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
18.
McCain, T. (2007). Teaching for tomorrow: Teaching content and problem-solving skills. Thousand Oaks: Corwin Press.
 
19.
Mezirow, J. (1991), Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 
20.
Mezirow, J. (2003). Transformative learning as discourse. „Journal of Transformative Education”, No. 1, s. 58–63.
 
21.
Mezirow, J. (2009). Transformative learning theory. W: J. Mezirow, E. Taylor (red.), Transformative Learning in Practice: Insights from Community, Workplace, and Higher Education. San Francisco: Jossey Bass.
 
22.
Mezirow, J. (1978) Perspective Transformation. „Adult Education Quarterly”, No. 28, s. 100–110 . DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0741....
 
23.
Mezirow, J. (1998). On critical reflection. „Adult Education Quarterly”, No. 48, s. 185–198.
 
25.
Mezirow, J. (2000). Learning to Think Like an Adult. Core Concepts of Transformation Theory. W: J. Mezirow i in. Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey-Bass.
 
26.
Milerski, B. Śliwerski, B. (red.). (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Muszyński, M. (2014). Edukacja i uczenie się – wokół pojęć. „Rocznik Andragogiczny”, nr 21, s. 78–88.
 
28.
Perkowska-Klejman, A. (2019). Poszukiwanie refleksyjności w edukacji Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
29.
Piaget, J. (1964). Cognitive Development in Children: Development and Learning. „Journal of Research in Science Teaching”, No. 2, s. 176–186. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/tea.....
 
30.
Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. New York: Orion Press.
 
31.
Schunk, D.H. (1991). Learning theories: An educational perspective. London: Macmilla.
 
32.
Snelbecker, G.E. (1983). Learning theory, instructional theory, and psychoeducational design. New York: McGraw-Hill.
 
33.
Trilling, B., Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley.
 
34.
Vygotsky, L.S. (1963). Learning and Development at School Age. W: B. Simon, J. Simon (red.). Educational Psychology in the U.S.S.R. London: Routledge and Kegan Paul, s. 21–34.
 
35.
Vygotsky, L.S. (1992). Educational Psychology. Florida: St. Lucie Press.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top