Constitutional basis of freedom of association in trade unions
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):319-337
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Freedom of association has its origins in an idea of civil society. The civil society with long and complex history becomes a fundamental element in a nowadays discourse on a well governed state. In such context an act of accession of Poland to European Union means integration with societies associating in various chains of associations, organisations, fundations, trade unions etc. – in the frame of what we used to call a civil society. Freedom of association is an essential element among other political rights and liberties. Trade unions, for example, are a form of association. Basically, they are associations of workers organised to protect the interests of their members in front of the employer. A trade union can represent the rights of employees more efficiently than an employee itself. The Constitution of the Republic of Poland of the 2nd April 1997 expresses freedom of association as a civil freedom. The Constitution emphesizes the particular role that trade unions play in accomplishing the rules of pluralism. The freedom of association in trade unions is guaranteed by article 59 of the Polish Constitution. The legislative system of the Third Republic of Poland secures favorable conditions for the development of pluralism and reinforces democratic law order and the idea of civil society
 
REFERENCES (23)
1.
Banaszak, B. (2010). Bezpośrednie stosowanie konstytucji w kontekście realizacji i ochrony praw i wolności. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325513030.
 
2.
Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325508661.
 
3.
Bucińska, J. (2008). Społeczne prawa człowieka w Konstytucji RP na tle standardów międzynarodowych, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
4.
Czarny, P., Naleziński, B. (2002). Wolność zrzeszania się. W: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 8371101732.
 
5.
Florek, L. (1998). Dostosowanie przepisów prawa pracy do Konstytucji, „Przegląd Sądowy” Nr 9. ISSN 0867-7255.
 
6.
Florek, L. (1997). Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo” Nr 11–12. ISSN 0031-0980.
 
7.
Jarosz-Żukowska, S. (2010). Charakter i znaczenie wolności i praw jednostki wyrażonych w Rozdziale I Konstytucji RP. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325513030.
 
8.
Józefowicz, A. (2000). Czy sądy mogą badać konstytucyjność ustaw, „Prawo i Życie” Nr 7. ISSN 0031-0980.
 
9.
Kabat, A. (2005). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: K. Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu. ISBN 8370597203.
 
10.
Kaczyński, L. (1999). Układ zbiorowy pracy – problem konstytucyjny, „Państwo i Prawo” Nr 8. ISSN 0031-0980.
 
11.
Kaczyński, L. (1998). Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste źródła prawa pracy, „Państwo i Prawo” Nr 8. ISSN 0031-0980.
 
12.
Krzekotowska, K. (1988). Problemy ruchu zawodowego we współczesnym świecie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” Nr 2. ISSN 0032-6186.
 
13.
Leśniewicz, B. (2001). Wolność zrzeszania się – refleksje na tle Konstytucji RP z 1997 r. W: T. Jasudowicz (red.), Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ISBN 8372850364.
 
14.
Sanetra, W. (1998). Konstytucyjne prawo do rokowań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” Nr 12.
 
15.
Sanetra, W. (1997). Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” Nr 11. ISSN 0032-6186.
 
16.
Sanetra, W. (2000). Źródła prawa pracy w świetle Konstytucji RP. W: L. Florek (red.), Źródła prawa pracy, Warszawa: „Liber”. ISBN 8372060606.
 
17.
Seweryński, M. (2001). Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy. W: M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8388594400.
 
18.
Skrzydło, W. (2000). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków: „Zakamycze”. ISBN 838855171X.
 
19.
Skrzydło, W. (2000). Polskie prawo konstytucyjne, Lublin: „Morpol”. ISBN.
 
20.
Tuleja, P. (2003). Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności – wybrane problemy, Kraków: „Zakamycze”. ISBN 8373332103.
 
21.
Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa: „Liber”. ISBN 8372060487.
 
22.
Wojtyczek, K. (2011). Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim. Zagadnienia ogólne. W: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325519636.
 
23.
Zoll, A. (1996). Związanie sędziego ustawą. W: J. Trzciński, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego. ISBN 8390453967.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top