Referendum as a form of activity of civil society
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2018-11-27
 
 
Acceptance date: 2019-01-23
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
Monika - Giżyńska   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2018;39(4):119-133
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The subject of the study is to present legal frameworks of the institution of the nationwide referendum in Polish law.

Material and methods:
The analysis covered legal regulations of various rank (constitution and laws) referring to the nationwide referendum as well as the practice of this form.

Results:
There are many institutions meant to allow direct participation of the nation in taking decisions. Contemporary the most common form of direct democracy is a referendum which is based on taking decisions regarding important matters of state by voting of those entitled. In literature different types of referendums are distinguished. Referendums are divided into different types depending on the division criteria we have adopted: national and local referendums, obligatory and optional, constitutional, ratification, legislative, constitutive and consultative, prior and subsequent, repealing and approving referendums.

Conclusions:
Authors critically analyzed the legal regulations related to the institution of the nationwide referendum in Poland.

 
REFERENCES (30)
1.
Banaszak, B. (2007). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788375260823.
 
2.
Bąkiewicz, M. (2013). Teoretyczne i praktyczne determinanty współczesnego definiowania polityki społecznej. Journal of Modern Science tom 4/19, ss. 287-307. ISSN 1734-2031.
 
3.
Bułajewski, S. (2013). Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian. w: W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie - dobre praktyki. Rzeszów-Przemyśl: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, ss. 92-108. ISBN 9788363666613.
 
4.
Dahl, R.A. (2000). O demokracji. Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 8370069940.
 
5.
Dziubka, K. (2001). Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu. w: W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 107-121. ISBN 8322921225.
 
6.
Garlicki, L. (2007). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: Wydawnictwo Liber Sp. z o.o. ISBN 9788372061423.
 
7.
Giżyńska, M. (2014). Voting: a Right or Obligation? w: M. Sitek, M. Łęski (red.), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Józefów: Wydawnictwo Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. ss. 185-195. ISBN 9788362753536.
 
8.
Grabowska, S. (2009). Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373384408.
 
9.
Graca, T. (2016). Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości. Journal of Modern Science tom 2/29. ss. 11–26. ISSN 1734-2031.
 
10.
Heywood, A. (2006). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301147785.
 
11.
Jabłoński, M. (2001). Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. ISSN 0524-4544. Nr 274 (2001), s. 1-152.
 
12.
Kużalewska, E. (2003). Referendum voting behaviour: Polish Referendum on Membership in the EU. Polish Political Science vol. XXXIII, 2003, ss. 38-50.
 
13.
Musiał-Karg, M. (2008). Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Łażewska, D. (2013). Filozofia praktyczna w społeczeństwie wiedzy. Journal of Modern Science tom 16/1. ss. 127–144. ISSN 1734-2031.
 
15.
Novikova, E. (2016). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej. Journal of Modern Science tom 2/29. ss. 71–92. ISSN 1734-2031.
 
16.
Olejniczak-Szałowska, E. (2002). Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371715315.
 
17.
Patrzałek, A. (1997). Referendum na świecie. Problemy konstytucyjnoprawne. w: R. Balicki, B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej (s. 178). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 8322915810.
 
18.
Podolak, M. (2007). Instytucja referendum w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. XIV, ss. 147-158. ISSN 0459-9586.
 
19.
Rachwał, M. (2010). Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. ISBN 9788376660264.
 
20.
Sarnecki, P. (2004). Prawo konstytucyjne RP, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8373870792.
 
21.
Tokarczyk, R. (2004). Doktrynalne podstawy społeczeństwa obywatelskiego. w: W. Kaute (red.), Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. (ss. 15-22). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 832261361X.
 
22.
Turska, A. (2005). Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8373879005.
 
23.
Uziębło, P. (2009). Demokracja partycypacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Centrum Badań społecznych. ISBN 9788392969303.
 
24.
Zieliński, E. (2005). Referendum w państwie demokratycznym. w: M. Staszewski, D. Waniek (red.), Referendum w Polsce współczesnej (ss. 9-28). Warszawa: ISP. PAN. ISBN 8385479740.
 
25.
Zieliński, E. (2003). Referendum w Polsce. w: E. Zieliński, E. Bokszczanin, J. Zieliński, (red.), Referendum w państwach Europy (ss. 213-250). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. ISBN 8388766562.
 
26.
Zieliński, E. (2003). Problemy teoretyczne i klasyfikacyjne referendum. w: E. Zieliński, E. Bokszczanin, J. Zieliński, (red.), Referendum w państwach Europy (ss. 13-37). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. ISBN 8388766562.
 
27.
Zwierzchowski, K. (2005). Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Białystok: Wydawnictwo Temida2. ISBN 8389620065.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2015). Rodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematyki w: Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne, M. Sitek, M. Such-Pyrgiel, D. Przastek (red.), Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 13-33. ISBN 9788362753628.
 
29.
Such-Pyrgiel, M. (2018). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues. InPolitické vedy.[online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335–2741, pp.162‑177. Dostępne na: http://doi.org/10.24040/politi....
 
30.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Bezpieczeństwo demograficzne społeczeństwa polskiego w kontekście zjawiska singli. Zarys problematyki w: M. Such-Pyrgiel (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 33-52. ISBN 9788362753376.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top