Czas i zarządzanie sobą w czasie zawodowym w opiniach nauczycieli
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Data nadesłania: 11-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-10-2023
 
 
Data akceptacji: 10-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bogumiła Maria Bobik   

Uniwersytet Śląski
 
 
JoMS 2023;52(3):597-616
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zaprezentowanie opinii nauczycieli na temat postrzegania czasu oraz zarządzania swoimi zadaniami zawodowymi w czasie pracy.

Materiał i metody:
Badania miały charakter diagnostyczny, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego posługując się kwestionariuszem Metafory Czasu Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej oraz inwentarzem zadań dla nauczyciela w opracowaniu własnym.

Wyniki:
Oceny poszczególnych kategorii czasu przez większość badanych mieszczą się w górnej granicy wyników niskich, wyjątek stanowią skala Szybki upływ czasu i podskala Czas przyjemny, które uzyskały wynik przeciętny. Badani uznali większość z podanych zadań za pilne i ważne (44%), dalej znalazły się zadania niepilne i ważne (25%), pilne i nieważne (19%) oraz niepilne i nieważne (12%).

Wnioski:
Badania pokazały, że nauczyciele w niewielkim stopniu w sposób spokojny i pewny doświadczają czasu, w stopniu przeciętnym czerpią z niego radość i przyjemność. Mają niskie poczucie sprawczego i twórczego wykorzystania czasu. Nie postrzegają czasu jako wroga, stąd rzadko wskazują na jego negatywne aspekty. Mają poczucie szybkiego upływu czasu. Niektóre wyniki sugerują, że mogą mieć problemy z realizacją celów, planowaniem i organizacją własnego czasu. Rozkład zadań ujęty na matrycy Zarządzania czasem pokazuje, że prawie połowę z nich uznano za pilne i ważne. Może to wynikać z faktu, że zadania te mieszczą się w kluczowych obszarach ich pracy. Uzyskane wyniki wymagają dalszych badań, które mogą wzbogacić obszar pedeutologii o problematykę czasu jako kategorii oraz przybliżyć różne rozwiązania w planowaniu pracy zawodowej i rozwoju osobistym nauczycieli.

 
REFERENCJE (42)
1.
Bieniok, H. (2010). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo Difin.
 
2.
Breus, M. (2017). Potęga kiedy. Żyj w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem (A. Myśliwy, tłum.). Wydawnictwo JAK.
 
3.
Brzeziński, J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Cook, S. (2019). Making a Success of Managing and Working Remotely. IT Governance Publishing.
 
5.
Casini, L., Macar, F. (1999). Multiple approaches to investigate the existence of an internal clock ising attentional resources. 45, 73-85. Behavioural Processes.
 
6.
Clayton, M. (2011). Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania. Wydawnictwo Samo sedno.
 
7.
Covey, S.R. (2014). 7 nawyków skutecznego działania (I. Majewska-Opiełka, tłum.). Dom Wydawniczy REBIS Sp.z o.o.
 
8.
Eyal, N.(2020). Nierozpraszalni. Jak panować nad uwagą i decydować o swoim życiu (P. Cieślak, tłum.). Helion S.A.
 
9.
Janus-Kwiatkowska, K. (red.). Czas. w: Encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Fraisse, P. (1963). The psychology of time. Harper & Row.
 
11.
Friedman, W.I. (1990). About time: Inventing the fourt dimension. MIT Press.
 
12.
Giddens, A. (2008). Socjologia (A. Szulżycka, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Grzonkowska, D., Misztal, J.,Wilińska-Wieczorek, Z., Żuchowski, Z. (2013). Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III i IV etapie edukacyjny. Poradnik. ORE. Dostęp 7.01.2023 z https://www.ore.edu.pl/wp-cont....
 
14.
Helfrich, H. (2003). Time and mind II. Information processing perspectives. MA: Hogrefe & Hubert Publishers.
 
15.
Horton, J. (1972). Time and Cool People. w: L.A. Samovar. R.E. Porter (eds.), Intercultural Communications: a Reader, 112-165. Wadsworth Publishing Comp.
 
16.
Jankowski, D. Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Jusiak, J. (2015). Czy możemy mieć pojęcie czasu? Ethos, 3(39), 63-77. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. Dostęp 06.07.2023 z http:// tomaszgorka,+Jusiak.pdf.
 
18.
Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej. Dostęp 3.05.2023 z http:///C:/Users/User%201/Desk....
 
19.
Lewartowska-Zychowicz, M. (2003). Czas wolny. w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (wyd. 1, t.1, 559-569). Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
20.
Macar, F. (1996). Tempral judgments on intervals containing stimuli of varying quanity, complexity and periodicity, 92, 297-308 . Acta Psychologica.
 
21.
Marynowicz-Hetka, E. (red.). (2007). Pedagogika społeczna, 231-263. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Mroczkowska, D. (2020). Zrozumieć czas wolny. Przeobrażenia, tożsamość, doświadczanie. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
23.
Nosal, C.S, Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
24.
Nosal, C.S. (2002). Problem umysłowych reprezentacji czasu i poziomów temporalności, 10, 55-68. Studia Psychologiczne.
 
25.
Orłowska, M., Błeszyński, J.J (2016). Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
26.
Pieter, J. (2004). Czas. w: E. Pieter-Kania (red.) Słownik psychologiczny (wyd. 2, 66). Wydawnictwo JMP.
 
27.
Rubacha, K. (2016). Metodologia badan nad edukacją. Wydawnictwo Editions Spotkania Spółka z o. o. S.K.A.
 
28.
Seiwert, L.J. (2005). Jak organizować czas: bądź panem swojego czasu (E. Schauz, tłum.). Agencja Wydawnicza Placet..
 
29.
Siekiera, M. (2014). Czas a wybrane aspekty jego ujmowania w kulturze antycznych symboli oraz filozofii starożytnej Grecji okresu przedsokratejskiego, 2, 17-36. Pisma Humanistyczne. Dostęp 6.07.2023 z http://Pisma_Humanistyczne-r20....
 
30.
Sobczak, A. (2021). Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Problemy efektywności i nierówności społecznych, 1, 147-159. Wychowanie w Rodzinie. Dostęp 08.102013 z file:///C:/Users/User%201/Desktop/articles-2130714.pdf.pdf.
 
31.
Sobol-Kwapińska, M. (2007). Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia. Wydawnictwo KUL.
 
32.
Sobol-Kwapińska, M. (2011). Kwestionariusz Metafory Czasu KMC. Podręcznik. Wydanie drugie. Pracownia Testów PTP.
 
33.
Sobol-Kwapińska, M., Nosal, C.S. (2009). How does one conceive time? Measurement by means of Time Metaphors Questionnaire, 40, 1-7. Polish Psychological Bulletin.
 
34.
Stoińska, J. (2019). Zarządzanie sobą w czasie i jego znaczenie dla osiąganie celów osobistych i zawodowych, 19, 103-119. Debiuty naukowe studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Dostęp 4.05.2023 z http:///C:/Users/User%201/Desk....
 
35.
Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Wydawnictwo Harmonia.
 
36.
Tyler, D. (2004). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo Petit.
 
37.
Tracy, B. (2019). Zarządzanie czasem. (M. Lipa, tłum). MT Biznes.
 
38.
Urbaniak-Zając, D. (2018). O łączeniu badań ilościowych i jakościowych – oczekiwania i wątpliwości, 26, 121-138. Przegląd Badań Edukacyjnych.
 
39.
Woronowicz, W., Apanel, D. (2010). Opieka – wychowanie – kształcenie. Moduły edukacyjne. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
40.
Zając-Lamparska, L. (2011). Czas jako kryterium opisu oraz mechanizm regulacji funkcjonowania człowieka: problematyka czasu w psychologii, 4, 111-124. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
 
41.
Zdaniewicz, M. (2016). Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
42.
Zeller D. (2023). Efektywne zarządzanie czasem dla bystrzaków (J. Sugiero, tłum.). Hellion S.A.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top