Time and self-management in professional time in teachers' opinions
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Submission date: 2023-07-11
 
 
Final revision date: 2023-10-09
 
 
Acceptance date: 2023-10-10
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Bogumiła Maria Bobik   

Uniwersytet Śląski
 
 
JoMS 2023;52(3):597-616
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Presentation of teachers' opinions on the perception of time and managing their professional tasks during working time.

Material and methods:
The research was of a diagnostic nature, conducted through usage of a diagnostic survey, particularly the Time Methapor questionnaire by Małgorzata Sobol-Kwapińska. Additionally, the respondents answered questions contained in the inventory of teacher’s tasks, developed by the author.

Results:
The assessment of individual time categories by the majority of respondents is in the upper limit of low results, with the exception of the Fast passing of time scale and the Pleasant time subscale, which obtained an average result. The respondents considered most of the given tasks to be urgent and important (44%), followed by tasks that were not urgent and important (25%), urgent and not important (19%), and not urgent and not important (12%).

Conclusions:
Research has shown that teachers experience time calmly and confidently to a small extent, and derive joy and pleasure from it to an average degree. They have a low sense of efficient and creative use of time. They do not see time as an enemy, so they rarely point to its negative aspects. They have a feeling of time passing quickly. Some results suggest that they may have problems achieving goals, planning and organizing their own time. The distribution of tasks included in the Time Management matrix shows that almost half of them were considered urgent and important. This may be due to the fact that these tasks fall into key areas of their work. The obtained results require further research, which may enrich the area of pedeutology with the issue of time as a category and bring closer various solutions in planning professional work and personal development of teachers.

 
REFERENCES (42)
1.
Bieniok, H. (2010). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo Difin.
 
2.
Breus, M. (2017). Potęga kiedy. Żyj w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem (A. Myśliwy, tłum.). Wydawnictwo JAK.
 
3.
Brzeziński, J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Cook, S. (2019). Making a Success of Managing and Working Remotely. IT Governance Publishing.
 
5.
Casini, L., Macar, F. (1999). Multiple approaches to investigate the existence of an internal clock ising attentional resources. 45, 73-85. Behavioural Processes.
 
6.
Clayton, M. (2011). Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania. Wydawnictwo Samo sedno.
 
7.
Covey, S.R. (2014). 7 nawyków skutecznego działania (I. Majewska-Opiełka, tłum.). Dom Wydawniczy REBIS Sp.z o.o.
 
8.
Eyal, N.(2020). Nierozpraszalni. Jak panować nad uwagą i decydować o swoim życiu (P. Cieślak, tłum.). Helion S.A.
 
9.
Janus-Kwiatkowska, K. (red.). Czas. w: Encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Fraisse, P. (1963). The psychology of time. Harper & Row.
 
11.
Friedman, W.I. (1990). About time: Inventing the fourt dimension. MIT Press.
 
12.
Giddens, A. (2008). Socjologia (A. Szulżycka, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Grzonkowska, D., Misztal, J.,Wilińska-Wieczorek, Z., Żuchowski, Z. (2013). Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III i IV etapie edukacyjny. Poradnik. ORE. Dostęp 7.01.2023 z https://www.ore.edu.pl/wp-cont....
 
14.
Helfrich, H. (2003). Time and mind II. Information processing perspectives. MA: Hogrefe & Hubert Publishers.
 
15.
Horton, J. (1972). Time and Cool People. w: L.A. Samovar. R.E. Porter (eds.), Intercultural Communications: a Reader, 112-165. Wadsworth Publishing Comp.
 
16.
Jankowski, D. Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Jusiak, J. (2015). Czy możemy mieć pojęcie czasu? Ethos, 3(39), 63-77. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. Dostęp 06.07.2023 z http:// tomaszgorka,+Jusiak.pdf.
 
18.
Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej. Dostęp 3.05.2023 z http:///C:/Users/User%201/Desk....
 
19.
Lewartowska-Zychowicz, M. (2003). Czas wolny. w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (wyd. 1, t.1, 559-569). Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
20.
Macar, F. (1996). Tempral judgments on intervals containing stimuli of varying quanity, complexity and periodicity, 92, 297-308 . Acta Psychologica.
 
21.
Marynowicz-Hetka, E. (red.). (2007). Pedagogika społeczna, 231-263. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Mroczkowska, D. (2020). Zrozumieć czas wolny. Przeobrażenia, tożsamość, doświadczanie. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
23.
Nosal, C.S, Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
24.
Nosal, C.S. (2002). Problem umysłowych reprezentacji czasu i poziomów temporalności, 10, 55-68. Studia Psychologiczne.
 
25.
Orłowska, M., Błeszyński, J.J (2016). Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
26.
Pieter, J. (2004). Czas. w: E. Pieter-Kania (red.) Słownik psychologiczny (wyd. 2, 66). Wydawnictwo JMP.
 
27.
Rubacha, K. (2016). Metodologia badan nad edukacją. Wydawnictwo Editions Spotkania Spółka z o. o. S.K.A.
 
28.
Seiwert, L.J. (2005). Jak organizować czas: bądź panem swojego czasu (E. Schauz, tłum.). Agencja Wydawnicza Placet..
 
29.
Siekiera, M. (2014). Czas a wybrane aspekty jego ujmowania w kulturze antycznych symboli oraz filozofii starożytnej Grecji okresu przedsokratejskiego, 2, 17-36. Pisma Humanistyczne. Dostęp 6.07.2023 z http://Pisma_Humanistyczne-r20....
 
30.
Sobczak, A. (2021). Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Problemy efektywności i nierówności społecznych, 1, 147-159. Wychowanie w Rodzinie. Dostęp 08.102013 z file:///C:/Users/User%201/Desktop/articles-2130714.pdf.pdf.
 
31.
Sobol-Kwapińska, M. (2007). Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia. Wydawnictwo KUL.
 
32.
Sobol-Kwapińska, M. (2011). Kwestionariusz Metafory Czasu KMC. Podręcznik. Wydanie drugie. Pracownia Testów PTP.
 
33.
Sobol-Kwapińska, M., Nosal, C.S. (2009). How does one conceive time? Measurement by means of Time Metaphors Questionnaire, 40, 1-7. Polish Psychological Bulletin.
 
34.
Stoińska, J. (2019). Zarządzanie sobą w czasie i jego znaczenie dla osiąganie celów osobistych i zawodowych, 19, 103-119. Debiuty naukowe studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Dostęp 4.05.2023 z http:///C:/Users/User%201/Desk....
 
35.
Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Wydawnictwo Harmonia.
 
36.
Tyler, D. (2004). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo Petit.
 
37.
Tracy, B. (2019). Zarządzanie czasem. (M. Lipa, tłum). MT Biznes.
 
38.
Urbaniak-Zając, D. (2018). O łączeniu badań ilościowych i jakościowych – oczekiwania i wątpliwości, 26, 121-138. Przegląd Badań Edukacyjnych.
 
39.
Woronowicz, W., Apanel, D. (2010). Opieka – wychowanie – kształcenie. Moduły edukacyjne. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
40.
Zając-Lamparska, L. (2011). Czas jako kryterium opisu oraz mechanizm regulacji funkcjonowania człowieka: problematyka czasu w psychologii, 4, 111-124. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
 
41.
Zdaniewicz, M. (2016). Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
42.
Zeller D. (2023). Efektywne zarządzanie czasem dla bystrzaków (J. Sugiero, tłum.). Hellion S.A.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top