Contemporary challenges in the process of the human resources management in the civil service - selected issues
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Wydział Nauk Społecznych
 
2
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 
 
Submission date: 2023-06-30
 
 
Final revision date: 2023-09-26
 
 
Acceptance date: 2023-09-29
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Łukaszczuk-Walter   

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Wydział Nauk Społecznych
 
 
JoMS 2023;52(3):579-596
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of this article was to draw attention to the activities of public administration institutions, which should implement the personnel function within the organization, based on New Public Management.

Material and methods:
The article concerned the issue of human resources management in the civil service corps, a part of the public sector in government administration offices. The article uses the legal-comparative method and the method of examining models.

Results:
The article concerned the issue of human resources management in the civil service corps, a part of the public sector in government administration offices.

Conclusions:
The conducted study resulted in the conclusion that human resource management, and the process of employment, planning and career path development, is not a research area restricted only to the private sector. Quite the opposite - managing human resources is an equally important issue undertaken in the public sector, and every stage of this process is a crucial element of managing the organization as a whole structure. It allows for implementing the personnel function, which enables employees to be perceived as an added value of a public organization, as its main source of success and the most important capital. The aim of this article was to draw attention to the activities of public administration institutions, which should implement the personnel function within the organization, based on New Public Management. Caring for the proper development of administration staff equals caring for its most important capital - employees conducting public tasks at every career level, which results in the effectiveness and quality of the provided services.

 
REFERENCES (39)
1.
Adamiec, M., Kożusznik, B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków. Wydawnictwo Akade.
 
2.
Armstrong, M., Taylor, S. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 6. Warszawa. Wolters Kluwer.
 
3.
Brzeziński, S. (2019). Coaching as a Method of Supporting Employees’ Development in Organizations: Polish Experience. Przegląd Organizacji, nr 6.
 
4.
Brzeziński, S. (2020). Wyzwania dla nauki o zarządzaniu w dobie pandemii COVID-19 (w:) Przyszłość zarządzania. Wyzwania w dobie postglobalizacji, red. E. Bojar. Lublin. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.
 
5.
Chomątowska, M. (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej. Przegląd Organizacji, Nr 7 (906).
 
6.
Czapiński, J., Panek, T., (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – raport, Contemporary Economics, nr 9/4.
 
7.
Drabik, I. (2015). Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji (w:) Limański A. (red.). Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu, Tom I. Marketing, Katowice. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.
 
8.
Harasim, W. (2008). Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz. II. Warszawa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 
9.
Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Scholar. Warszawa.
 
10.
Izdebski, H., Kulesza, M. (1999). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Wydawnictwo Liber. Warszawa.
 
11.
Juchnowicz, M. (2016). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 
12.
Król, H. (2006). Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. Król H., Ludwiczyński A. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 
13.
Leoński, W., Pluta, A., Wieczorek-Szymańska, A. (2020). Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Warszawa. Wydawnictwo CeDeWu.
 
14.
Limański, A., Drabik ,I. (2016). Ewolucja roli i znaczenia czynnika ludzkiego w zarządzaniu publicznym (w:) Ćwikliński M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 
15.
Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Łukaszczuk, A. (2014). Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe.
 
17.
Łukaszczuk, A. (2020). Modele zatrudnienia a strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Warszawa. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej.
 
18.
Mazur-Wierzbicka, E., Wieczorek-Szymańska, A., Leoński, W. (2022). Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność. Warszawa. Wydawnictwo CeDeWu.
 
19.
Mazur, M. (2005). Historia administracji publicznej (w:) Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera. Warszawa. Wydawnictwo Beck.
 
20.
Mazur, S. (2012). Jakich zmian w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej spodziewają się Państwo po wejściu w życie zarządzenia? Przegląd Służby Cywilnej, wyd. specjalne, nr 2, sierpień.
 
21.
Morawski, M. (2019). The Key Knowledge Workers in the Process of Sharing Knowledge: Motives and Conditions. Journal of Corporate Responsibilityand Leadership, vol. 6, nr 4.
 
22.
Morawski, M. (2020). Zarządzanie wiedzą jako nowy paradygmat w gospodarce 4.0 (w:) Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, red. Gierszewska G. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
23.
Oleksyn, T. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa.
 
24.
Osborne, D., Gaebler T. (1992). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań. Media Rodzina of Poznań.
 
25.
Pawlak, Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa. Wydawnictwo Poltext.
 
26.
Piwowar-Sulej, K., Bąk-Grabowska, D., Grzesik, K., Zając, Cz. (2023). Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wybrane zagadnienia. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
27.
Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Raczkowski, K. (2015). Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Rostkowski, T. (2012) Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa. Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
30.
Sidor-Rządkowska, M. (2020). Kierowanie ludźmi w gospodarce N.0, (w:) Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, red. G. Gierszewska. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
31.
Sidor-Rządkowska, M. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach komercyjnych i w administracji publicznej. Czego biznes może uczyć się od służby cywilnej? Zarządzanie Publiczne, nr 1/43.
 
32.
Sobocka-Szczapa, H. (2014). Dobór pracowników – decyzja strategiczna firmy (w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 68, Nr. kol. 1905.
 
33.
Staniewski, M. (2007). Wybrane koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi. Contemporary Economics Nr 3.
 
34.
Strużyna, J. (2010). Ewolucja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4. Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 
35.
Sułkowski, Ł. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Łódź. Wydawnictwo Absolwent.
 
36.
Świątkowski, M. (2005). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (w:) Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, red. W. Bańka. Płock. Wydawnictwo Novum.
 
37.
Walkowiak, R. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Toruń. Wydawnictwo Dom Organizatora.
 
38.
Zalewski, A. (2005). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, (w:) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, pod red. Zalewskiego A. Warszawa. Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa.
 
39.
Zieliński, W. (2011). Efektywność ZZL w sektorze publicznym, (w:) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top