„Kaukaska pętla śmierci” – geneza konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;23(4):309–326
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikowi genezy konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego i jego historycznego podłoża. Zawarty w nim został opis historii Północnego Kaukazu oraz krajów tam leżących. Przedstawiono również przyczyny, dla których rozpoczęła się ekspansja Rosji na tych obszarach. Zaprezentowano sposoby przeciwstawienia się mieszkań- ców Kaukazu reżimowi carów oraz władzy nowego państwa radzieckiego na przestrzeni wieków. W publikacji przedstawione zostały kluczowe momenty w eskalacji konfliktu oraz sposoby, jakimi posługiwały się obydwie strony, by rozwiązać problem. To, co dzieje się na Ukrainie, powoli zaczyna przypominać zapominany już konflikt, jaki wybuchł na granicy Europy i Azji w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dotyczył i nadal dotyczy on dwóch zgoła innych kultur oraz innych narodów, jednak głównym podmiotem działań w obydwu tych przypadkach jest państwo rosyjskie. Podobieństwo do sytuacji mającej miejsce obecnie na Ukrainie jest bezsporne. Wiedza dotycząca sposobów przeciwdziałania takim zdarzeniom jest dziś słaba i nie pozwala zastosować skutecznych środków zaradczych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, jednak, jakich metod nie należy stosować do zażegnania tego typu konfliktów.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031