Rola rady powiatu, zarządu powiatu i starosty w wykonywaniu zadań powiatu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;23(4):285-307
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach niniejszego artykułu zostaną krótko scharakteryzowane kompetencje organów powiatu oraz starosty w wykonywaniu zadań tej jednostki samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oczywiście szeroko rozumianym bezpieczeństwem zajmują się przede wszystkim powiatowe jednostki organizacyjne, które w sposób kompetentny i fachowy wywiązują się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Poza zakresem naszego szczególnego zainteresowania pozostawiona zostanie Policja, która przecież nie tylko w zakresie ochrony bezpieczeń- stwa ludzi, ale i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest podmiotem pierwszoplanowym o rozległych kompetencjach. Dlatego też ta kwestia wymaga oddzielnego i dogłębnego potraktowania w ramach odrębnego opracowania. Wracając jednak do samego podsumowania, to, niestety, należy stwierdzić, iż współpraca między licznymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny nie zawsze układa się w sposób harmonijny. Z doświadczenia wiem (a byłem radnym powiatu mrągowskiego 12 lat), że najczęściej problemem są kontakty pomiędzy szefami powiatowych jednostek. Dzieje się tak, gdyż kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych (w przypadku powiatowych służb, inspekcji i pracy) albo nie są powoływani przez starostę, albo są przez niego powoływani, jednakże spośród kandydatów wskazanych przez inny podmiot lub za zgodą wła- 288 | WSGE ściwego podmiotu. Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej i jednostki te – pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej – nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty. Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego, a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji. Oczywiście dużym problemem jest zabezpieczenie wystarczających środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom na dobrym poziomie. Co prawda, większość funduszy pochodzi z budżetu państwa, jednakże bez wsparcia środkami własnymi pełne wykonanie powierzonych instytucjom powiatowym zadań w tym zakresie nie byłoby możliwe. Optymistyczne jest jednak to, że przy wsparciu merytorycznym i finansowym powiatu możliwe jest utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na jego terenie na dobrym poziomie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top