PL EN
Unia Europejska a Kościół Katolicki
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;23(4):327-349
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współcześnie próbuje się udowodnić, że jednoczesne bycie postępowym Europejczykiem oraz człowiekiem praktykującym konkretną religię nie jest możliwe. Twierdzi się, że religijność i europejskość wzajemnie się wykluczają. Autor tego opracowania nie zgadza się z tak postawioną tezą i w opracowaniu próbuje udowodnić, że bycie człowiekiem religijnym i równoczesnym byciem nowoczesnym obywatelem Unii Europejskiej jest możliwe, a nawet więcej, dwie idee – integracja europejska i religijność, są komplementarne. Przedmiotem tego opracowania jest analiza wzajemnego przenikania się idei integracji europejskiej uzewnętrznionej w Unii Europejskiej i religii. Z uwagi na ograniczony zakres tej pracy oraz zainteresowania autora obszar religii zawężony zostanie do religii chrześcijań- skiej wyznania rzymskokatolickiego. Celem jest ukazanie, że Europa ma korzenie chrześcijańskie, a u podstaw idei integracji europejskiej leżą te same zasady, które są promowane przez Kościół katolicki. Przedstawione zostanie również stanowisko Kościoła katolickiego względem Unii Europejskiej
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top