Wybrane uregulowania prawne dotyczące zwalczania korupcji
 
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 09-11-2018
 
 
Data akceptacji: 13-03-2019
 
 
Data publikacji: 07-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Chodak   

WSGE
 
 
JoMS 2019;40(1):213-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Problematyka korupcji stanowi duże zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Polski. Dobre prawo to bezpieczeństwo i niezakłócony rozwój jego obywateli, to również gwarancja bezpieczeństwa oraz poczucie sprawiedliwości społecznej. Formułowanie dobrego prawa to zadanie bardzo trudne i wymaga prowadzenia równoległych działań na wielu płaszczyznach funkcjonowania państwa oraz zaangażowaniu wielu struktur oraz organów. Korupcja jest wielkim problemem. Najczęściej korupcje występuje jako zjawisko, problem etc. Korupcja to przede wszystkim przestępstwo, to łamanie prawa, to oszukiwanie państwa i obywateli. Korupcja to najczęściej przestępstwa inteligentne, które wymagają precyzyjnych przepisów. Należy pamiętać, że samo prawo nawet najlepsze nie wystarczy, aby skutecznie zapobiegać i zwalczać korupcję. Aby działania te były skuteczne muszą dobrze funkcjonować odpowiednie służby powołane do zwalczania tej formy przestępczości, w szczególności: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Prokuratura i Sądy.

Materiał i metody:
przepisy prawne, analiza porównawcza

Wyniki:
Polski system prawny jest wystarczający do skutecznej realizacji zwalczania korupcji. Centralne Biuro Antykorupcyjne posiada wszelkie prawne instrumenty pozwalające na sprawną walkę z korupcją.

Wnioski:
Aby poprawnie ocenić skuteczność obowiązującego prawa w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, należałoby przeprowadzić badania wyroków nakładanych na osoby, którym udowodniono w sposób prawomocny popełnienie przestępstw korupcyjnych.

 
REFERENCJE (15)
1.
Badura, M. (2011). Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326415142.
 
2.
Bojarski, T. (2009). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: LexisNexis Polska. ISBN 9788376201023.
 
3.
Chodak, P. (red.) (2015). Leksykon Bezpieczeństwo. Wybrane pojęcia, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753543.
 
4.
Górecki, D. (2009). Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788376019628.
 
5.
Kosiński, J. (2011). Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji. ISBN 9788393295494.
 
6.
Pikulski S. (2002). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. W: J. Fiebiga, M. Roga, A. Tyburska (red.), Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, materiały poseminaryjne, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
7.
Pokruszyński W. (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 8392193687.
 
8.
Rzetecka-Gil, A. (2009). Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 8376014501.
 
9.
Sitek, B. (2013). Własność municypalna a mienie komunalne. Wpływ doktryny politycznej na koncepcję własności komunalnej w perspektywie historyczno-porównawczej, „Journal of Modern Science” 1/16, p. 103–118. ISSN 1734-2031.
 
10.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325589226.
 
11.
Sitek, M. (2016). Respecting the human rights – the rights of immigrants. Between needs an capabilities of the countries hosting the migrants. W: M. Sitek, S. Stadniczeńko (red.), The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community, Józefów: Wydawnictwo WSGE, p. 55–66. ISBN 9788362753734.
 
12.
Skrzydło, W. (2000). Konstytucja RP. Komentarz, Kraków: Zakamycze. ISBN 838855171X.
 
13.
Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa: Liber. ISBN 8372060487.
 
14.
Such-Pyrgiel, M. (2008). Zjawisko singli w nowoczesnym społeczeństwie” [w:] U. Bejma (red.) Społeczeństwo Polskie w procesie zmian. Warszawa: Wyd. UKSW;.
 
15.
Such-Pyrgiel M. (2018), Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2018, ISBN 978-83-62753-98-7,.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top