"All together to protect you" – unijna grupa zadaniowa ATLAS
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 18-11-2022
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sylwester Smoleński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;50(1):427-444
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy Przybliżenie historii powstania, idei i funkcji unijnej grupy zadaniowej ATLAS. W szczególności identyfikacja i przedstawienie korzyści płynących dla poszczególnych członków organizacji z uczestnictwa w ATLAS-ie. Materiał i metody Materiały: publikacje tematyczne, akty prawne, informacje internetowe. Metody: analizy i konstrukcji logicznej Wyniki  unijna grupa zadaniowa ATLAS jest elementem spajającym specyficzne (wysoce specjalistyczne) grupy zawodowe – jednostki kontrterrorystyczne z państw europejskich,  unijna grupa zadaniowa ATLAS jest odpowiedzią UE na wyzwania stawiane przez współczesną Europę (i świat), jest odpowiedzią na wzrost zagrożenia terroryzmem, który nie uznaje żadnych granic. Wnioski Uczestnictwo w unijnej grupie zadaniowej ATLAS stwarza jednostkom kontrterrorystycznym z całej Europy unikalne możliwości wymiany doświadczeń i wzajemnego korzystania z dorobku i doświadczeń praktycznych czołowych europejskich sił służących fizycznemu zwalczaniu terroryzmu, w tym prezentowania na forum międzynarodowym własnych osiągnięć w tym zakresie. Współpraca taka daje wymierne efekty w postaci wiedzy i doświadczeń nabywanych w trakcie wspólnych ćwiczeń i warsztatów, wpływa korzystnie na poziom wyszkolenia, zarówno indywidualnego poszczególnych funkcjonariuszy, jak i całych jednostek. Istotnym atutem współpracy w grupie ATLAS, oprócz kwestii szkoleniowych, jest możliwość zwrócenia się o bezpośrednią pomoc do innego państwa członkowskiego (państw członkowskich) w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
 
REFERENCJE (16)
1.
Boćkowski D. (2017). Duże centra handlowe jako obiekty potencjalnych ataków terrorystycznych. W: Securitologia, 2, 32.
 
2.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (2017). (Red.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, CNBOP-PIB, s. 140.
 
3.
Dobrowolska-Opała M. (2019). Zaangażowanie polskiej policji we współpracę międzynarodową. W: Studia Politologiczne, 51.
 
4.
Florek I. (2021). Europe – a community of values. Contemporary understanding of the idea and heritage of Alcide De Gasperi (Europa – wspólnota wartości. Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperiego). W: Journal of Modern Science, 1/46, 328 i 326 (DOI: 10.13166/JMS/139659).
 
5.
Goździewski L. (2020). Terroryzm jako zjawisko społeczne i zagrożenie światowego bezpieczeństwa. W: Journal of Modern Science, 1/44, 216, https://doi.org/10.13166/jms/1..., (dostęp: 27.09.2022).
 
6.
Jałoszyński K. (2021). Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, WSPol.
 
7.
Jałoszyński K. (2011). Jednostka kontrterrorystyczna – elementy działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego. WSPol.
 
8.
Jałoszyński K. (2001). Pododdział antyterrorystyczny – uzbrojenie i wyposażenie, Ban Lex, s. 9–10, 40–41.
 
9.
Liedel K. (2018). Rozwiązania kontrterrorystyczne w polskiej Policji wobec współczesnych form i metod działania organizacji terrorystycznych. W: Securitologia, 1, 67–79.
 
10.
Lippay Ch. (2021). The ATLAS Network. European Special Intervention Units combating terrorism and violent crime, Stumpf + Kossendey GmbH.
 
11.
Olechnowicz M. (2015). Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP. W: Kwartalnik Policyjny, 1(32), 79–84.
 
12.
Sitko P. (2013). Terroryzm. Rola i miejsce policji w jego zwalczaniu. Materiały dydaktyczne 5, 44. Szkoła Policji Katowice.
 
13.
Smoleński S. (2022). Dowodzenie w policji – koncepcja zmian w zakresie dowodzenia formacją.W: Journal of Modern Science, 1/48, 344, https://doi.org/10.13166/jms/1..., (dostęp: 27.09.2022).
 
14.
Smoleński S. (2009). Negocjacje policyjne i ich wykorzystanie w działaniach policyjnych jednostek specjalnych.W: Siły specjalne we współczesnych operacjach, red. M. Kubiński, AON, s. 53 –55.
 
15.
Snyder T. (2018). The Road to unfreedom. Russia, Europe, America. New York.
 
16.
Szumski A. (2018). Udział Polski w europejskich policyjnych inicjatywach kontterrorystycznych i antyterrorystycznych. W: Dyplomacja i bezpieczeństwo, nr 1(5)2017/2018, s. 204–205, 212.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top