Odpowiedzialność indywidualna każdego z rodziców za wychowanie dzieci: zarys standardu europejskiego.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet SWPS
 
 
Data nadesłania: 28-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-02-2023
 
 
Data akceptacji: 01-03-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Honorata Janik-Skowrońska   

Uniwersytet SWPS
 
 
JoMS 2023;50(1):411-426
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule podjęto się analizy prawno – socjologicznej odpowiedzialności każdego z rodziców za wychowanie dzieci. Głównym celem artykułu było wykazanie w jaki sposób zmiany społeczne wpływają na kształt przepisów prawa i ich interpretacji w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej obojga rodziców.

Materiał i metody:
metoda dogmatyczno - prawna hermeneutyka prawnicza badanie norm prawnych w zakresie definicji i pojęć oraz ich systemowego usytuowania. Przeanalizowano selektywnie Prawo Unii Europejskiej – przepisy aktów prawnych oraz orzecznictwo ETPCz w kontekście odpowiedzialności rodzicielskiej, czy więzi rodzinnych.

Wyniki:
Odpowiedzialność za wychowanie dziecka przez każdego z rodziców jest skutkiem rzeczywistego realizowania praw, uprawnień i obowiązków wobec dziecka. Prawo Unii Europejskiej w zakresie aktów prawnych jak i orzecznictwa ETPCz podąża za potrzebami współczesnej rodziny, jednak dla zrealizowania głębokiej przemiany w rozumieniu indywidulanej odpowiedzialności każdego z rodziców konieczna jest zmiana kulturowa, której jesteśmy świadkami.

Wnioski:
Głównym wnioskiem niniejszego artykuły jest podążanie w kierunku indywidualizacji wykonywania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców oraz dążenie do budowania i zachowania więzi rodzinnych dziecka z każdym z rodziców indywidualnie.

 
REFERENCJE (29)
1.
Amato, P.R., Gilbreth, J.G. (1999). Non-resident fathers and children’s well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage & the Family, 61, 557–573, Wydawnictwo JSTOR.
 
2.
Bernet, W. (2002). Child custody evaluations, Child Adolesc Psychiatric Clin N Am, 11, 781–804.
 
3.
Bielecki, M. (2020). Ochrona rodziny i życia rodzinnego w kontekście wychowania zgodnie z przekonaniami rodziców. Prawa Podstawowe, 17, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 
4.
Deklaracja Genewska, https://unicef.pl/content/down..., (dostęp: 07.05.2022).
 
5.
Deklaracja Praw Dziecka, https://unicef.pl/content/down..., (dostęp: 07.05.2022).
 
6.
Emery, R.E. (1999). Postdivorce family life for children: An overview of research and enfield Research implications for policy. The Postdivorce Family, (Ed.). By R.A. Thompson and P.R. Amato, Thousand Oaks, CA: Sage.
 
7.
Francq, S. (2003). Parental responsibility under Brussels II, 54–72. https://www.academia.edu/35284...: 01.06.2022).
 
8.
Garlicki, L. (2010). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I–II. Komentarz, prof. dr hab. Leszek Garlicki, prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, 479. Wydawnictwo CH Beck.
 
9.
Giddens, A. (1999). Trzecia droga. Odnowa Socjaldemokracji. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
10.
Jaros, P.J., Michalak, M. (oprac.). (2015). Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecznik Praw Dziecka.
 
11.
Kelly, J. (2000). Children’s adjustment in conflicted marriage and divorce: A decade review of research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39, 963–973.
 
12.
Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci z dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 172, poz. 1158).
 
13.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
 
14.
Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).
 
15.
Kruk, E. (2011). Arguments for an Eqal Parental Responsibility Presumption in Contested Child Custody. The American Journal of Family Therapy, 39, 5.
 
16.
Kruk, E. (2005). Shared Parental Responsibility Shared Parental Responsibility: A Harm Reduction-Based Approach to Divorce Law Reform. Journal of Divorce & Remarriage, 43(3/4), https://www.academia.edu/21846..., (dostęp: 02.06.2022).
 
17.
Lamb, M.E., Kelly, J. (2001). Using the empirical literature to guide the development of parenting plans for young children. Family Court Review, 39 (4), 365–371.
 
18.
Mostowik, P. (2014). Rozdział I Pojęcia podstawowe. W: Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, s. 71–74. Wydawnictwo Jak.
 
19.
Ostrouch-Kamińska, J. (2011). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Studium socjopedagogiczne rodziców przeciążonych rolami, s. 244–261. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
20.
Pazdan, M. (2018). Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, s. 508–514. Wydawnictwo CH Beck.
 
21.
Pisarska, A. (2020). Psychologiczne i prawne aspekty dobra dziecka. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 41(1), 224–240, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
22.
Ronek, G. (2008). Koncepcja demokratycznej rodziny Anthony’ego Giddensa. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
23.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
 
24.
Sitek, M. (2014). Koncepcja rodziny w świetle postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Journal of Modern Science, 20(1), 131-144.
 
25.
Smyczyński, T. (1988). Integralność człowieka w świetle jego statusu rodzinnego. Ruch prawniczy, socjologiczny i ekonomiczny, L, 2, 31–32.
 
26.
Smyczyński, T. (1999). Uwagi o reformie polskiego prawa rodzinnego. W: Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych, red. T. Jasudowicz, 131–132.Wydawnictwo TNOiK.
 
27.
Sokal. U. (1998). Współczesne poglądy na charakter związku małżeńskiego. Roczniki Socjologii Rodziny, t. X, 67–68.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne, 16–24. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 
29.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego (2003) red. S. Dubisz, Indywidualizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/indywid..., (dostęp: 10.02.2023).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top