Prof. Alfons Parczewski – (nieco) zapomniany organizator nauk prawnych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
 
Data nadesłania: 21-12-2022
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Pyter   

Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
 
JoMS 2023;50(1):394-410
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest zaprezentowanie osoby prof. Alfonsa Parczewskiego oraz ukazanie go jako niestrudzonego organizatora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a także Wydziału Prawa i Nauk Społecznych tejże uczelni. Jego sylwetka zasługuje na przypomnienie z racji na jego wielkie zasługi położone dla wileńskiej uczelni.

Materiał i metody:
Tekst napisano z użyciem metody historyczno-prawnej. Posłużono się materiałami archiwalnymi pozyskanymi z archiwum w Wilnie.

Wyniki:
Ze względu na aktualne położenie Uniwersytetu Wileńskiego, poza granicami polskimi, tekst będzie miał charakter naukowo poznawczy dla międzynarodowej społeczności prawników i historyków prawa.

Wnioski:
Na podstawie analizy materiału można stwierdzić, że prof. Parczewski należał do ścisłego grona twórców uniwersytetu w Wilnie i organizatora nauk prawnych w ramach Wydziału Prawa. Odważnie i z wielkim entuzjazmem podjął się powierzonego mu zadania. Czynił to nawet kosztem własnego ustabilizowanego życia, przenosząc się w wieku lat 70. z Warszawy do Wilna, gdzie był pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.

 
REFERENCJE (16)
1.
Andrysiak, E. (2006). Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849–1933). Biuletyn Szadkowski, 6,. 7–42.
 
2.
Andrysiak, E. (2010). Alfons Parczewski (1849–1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 
3.
Andrysiak, E. (2017). Alfons Parczewski a Wilno. W: A. Dawid i J. Lusek (red.). Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku, s. 265–284. Bytom – Opole: Muzeum Górnośląskie – Uniwersytet Opolski.
 
4.
Bałtruszajtys, G. (2016). Wydział Prawa w latach 1915–1939. W: G. Bałtruszajtys (red.). Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 131–239. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
b.n. (1930). Rektor Alfons Parczewski, Rocznik Prawniczy Wileński 4, I–VI.
 
6.
Dziewulski, W. (1966). Prawda o wskrzeszeniu Wileńskiej Wszechnicy w 1919 roku. W: L. Piechnik i K. Puchnowski (red.). Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia uniwersytetu Wileńskiego, s. 123–143. Kraków: Inne.
 
7.
Gawrońska-Garstka, M. (2009). Rys historii Uniwersytetu Wileńskiego, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, (3), 71–78.
 
8.
Komarnicki, W. (1935). Pamięci zasłużonego rektora ś.p. Alfonsa Parczewskiego, RPW 7, s. V–VI. Korcz, W. (1976). Zapomniany historyk Ziem Zachodnich Alfons Parczewski (1849–1933). Przegląd Lubuski (1).
 
9.
Konarski, S. (1948). Parczewski Alfons Józef Ignacy. W: W. Konopczyński (red.). Polski Słownik Biograficzny, t. 6, s. 202. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 
10.
Ostrowski A. (2021). Katedra Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Organizacja i główne kierunki badawczo-dydaktyczne, Studia Iuridica Lublinensia (4), 459–471.
 
11.
Parczewski, A. (1922). Wilno a nauka historii ustroju państwowego i dawnego prawa na Polsce, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 7, 12.
 
12.
Pol, K. (2000). Alfons Parczewski. W: K. Pol. Poczet prawników polskich, s. 413–431). Warszawa: C.H. Beck.
 
13.
Supruniuk, A. i Supruniuk, M. (2008). Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. W: M. Pyter (red.). Nauki historyczno-prawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, s. 217–273. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 
14.
Tarkowski, M. (2010). Rada Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939), Studia Iuridica Toruniensia, VII.
 
15.
Tarkowski, M. (2015). Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918–1939. Gdańsk: Wydawnictwo GSW.
 
16.
Szpoper, D. (2016). Pro memoria. Profesor Stefan Ehrenkreutz – w siedemdziesiątą rocznicę śmierci (1880–1945). W: P. Dąbrowski i D. Szpoper (red.). Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, s. 29–53). Gdańsk – Olsztyn: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top