Prof. Alfons Parczewski – (somewhat) forgotten organizer of legal studies at the Stefan Batory University in Vilnius
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
 
Submission date: 2022-12-21
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Magdalena Pyter   

Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
 
JoMS 2023;50(1):394-410
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article discusses the figure of Prof. Alfons Parczewski as a determined and indefatigable organizer of the Stephen Báthory University in Vilnius and its Faculty of Law and Social Sciences. He deserves to be reminded for his great services to the university in Vilnius.

Material and methods:
The text was penned using the historical and legal method. The author relied on historical records obtained from an archive in Vilnius.

Results:
Since today Vilnius University is no longer within the Polish territory, the text will have both a research and informative character for the international community of lawyers and historians of law.

Conclusions:
Based on the studied resources, Prof. Parczewski was part of the core group of the university founders and worked on the legal programme for the law faculty. He pursued his duties boldly and with great enthusiasm. He did it even at the expense of his stable life. At the age of 70, he moved from Warsaw to Vilnius to sit as first dean of the Faculty of Law and Social Sciences.

 
REFERENCES (16)
1.
Andrysiak, E. (2006). Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849–1933). Biuletyn Szadkowski, 6,. 7–42.
 
2.
Andrysiak, E. (2010). Alfons Parczewski (1849–1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 
3.
Andrysiak, E. (2017). Alfons Parczewski a Wilno. W: A. Dawid i J. Lusek (red.). Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku, s. 265–284. Bytom – Opole: Muzeum Górnośląskie – Uniwersytet Opolski.
 
4.
Bałtruszajtys, G. (2016). Wydział Prawa w latach 1915–1939. W: G. Bałtruszajtys (red.). Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 131–239. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
b.n. (1930). Rektor Alfons Parczewski, Rocznik Prawniczy Wileński 4, I–VI.
 
6.
Dziewulski, W. (1966). Prawda o wskrzeszeniu Wileńskiej Wszechnicy w 1919 roku. W: L. Piechnik i K. Puchnowski (red.). Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia uniwersytetu Wileńskiego, s. 123–143. Kraków: Inne.
 
7.
Gawrońska-Garstka, M. (2009). Rys historii Uniwersytetu Wileńskiego, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, (3), 71–78.
 
8.
Komarnicki, W. (1935). Pamięci zasłużonego rektora ś.p. Alfonsa Parczewskiego, RPW 7, s. V–VI. Korcz, W. (1976). Zapomniany historyk Ziem Zachodnich Alfons Parczewski (1849–1933). Przegląd Lubuski (1).
 
9.
Konarski, S. (1948). Parczewski Alfons Józef Ignacy. W: W. Konopczyński (red.). Polski Słownik Biograficzny, t. 6, s. 202. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 
10.
Ostrowski A. (2021). Katedra Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Organizacja i główne kierunki badawczo-dydaktyczne, Studia Iuridica Lublinensia (4), 459–471.
 
11.
Parczewski, A. (1922). Wilno a nauka historii ustroju państwowego i dawnego prawa na Polsce, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 7, 12.
 
12.
Pol, K. (2000). Alfons Parczewski. W: K. Pol. Poczet prawników polskich, s. 413–431). Warszawa: C.H. Beck.
 
13.
Supruniuk, A. i Supruniuk, M. (2008). Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. W: M. Pyter (red.). Nauki historyczno-prawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, s. 217–273. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 
14.
Tarkowski, M. (2010). Rada Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939), Studia Iuridica Toruniensia, VII.
 
15.
Tarkowski, M. (2015). Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918–1939. Gdańsk: Wydawnictwo GSW.
 
16.
Szpoper, D. (2016). Pro memoria. Profesor Stefan Ehrenkreutz – w siedemdziesiątą rocznicę śmierci (1880–1945). W: P. Dąbrowski i D. Szpoper (red.). Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, s. 29–53). Gdańsk – Olsztyn: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top