The individual responsibility of each parent for the upbringing of children: an outline of the European standard.
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet SWPS
 
 
Submission date: 2022-07-28
 
 
Final revision date: 2023-02-22
 
 
Acceptance date: 2023-03-01
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Honorata Janik-Skowrońska   

Uniwersytet SWPS
 
 
JoMS 2023;50(1):411-426
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article analyzes the legal and sociological responsibility of each parent for the upbringing of their children. The main aim of the article was to show how social changes influence the shape of legal provisions and their interpretation in the field of parental responsibility of both parents.

Material and methods:
dogmatic - legal method legal hermeneutics examination of legal norms in the field of definitions and concepts as well as their systemic location. The European Union law has been selectively analyzed - the provisions of legal acts and the jurisprudence of the European Court of Human Rights in the context of parental responsibility or family ties.

Results:
Responsibility for the upbringing of the child by each parent is the result of the actual implementation of the rights, rights and obligations towards the child. European Union law in the field of legal acts and ECHR jurisprudence follows the needs of the modern family, but to implement a profound change in the understanding of the individual responsibility of each parent, a cultural change that we are witnessing is necessary.

Conclusions:
The main conclusion of this article is the pursuit of the individualisation of the exercise of parental authority by both parents and the striving to build and maintain the child's family ties with each parent individually.

 
REFERENCES (29)
1.
Amato, P.R., Gilbreth, J.G. (1999). Non-resident fathers and children’s well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage & the Family, 61, 557–573, Wydawnictwo JSTOR.
 
2.
Bernet, W. (2002). Child custody evaluations, Child Adolesc Psychiatric Clin N Am, 11, 781–804.
 
3.
Bielecki, M. (2020). Ochrona rodziny i życia rodzinnego w kontekście wychowania zgodnie z przekonaniami rodziców. Prawa Podstawowe, 17, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 
4.
Deklaracja Genewska, https://unicef.pl/content/down..., (dostęp: 07.05.2022).
 
5.
Deklaracja Praw Dziecka, https://unicef.pl/content/down..., (dostęp: 07.05.2022).
 
6.
Emery, R.E. (1999). Postdivorce family life for children: An overview of research and enfield Research implications for policy. The Postdivorce Family, (Ed.). By R.A. Thompson and P.R. Amato, Thousand Oaks, CA: Sage.
 
7.
Francq, S. (2003). Parental responsibility under Brussels II, 54–72. https://www.academia.edu/35284...: 01.06.2022).
 
8.
Garlicki, L. (2010). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I–II. Komentarz, prof. dr hab. Leszek Garlicki, prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, 479. Wydawnictwo CH Beck.
 
9.
Giddens, A. (1999). Trzecia droga. Odnowa Socjaldemokracji. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
10.
Jaros, P.J., Michalak, M. (oprac.). (2015). Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecznik Praw Dziecka.
 
11.
Kelly, J. (2000). Children’s adjustment in conflicted marriage and divorce: A decade review of research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39, 963–973.
 
12.
Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci z dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 172, poz. 1158).
 
13.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
 
14.
Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).
 
15.
Kruk, E. (2011). Arguments for an Eqal Parental Responsibility Presumption in Contested Child Custody. The American Journal of Family Therapy, 39, 5.
 
16.
Kruk, E. (2005). Shared Parental Responsibility Shared Parental Responsibility: A Harm Reduction-Based Approach to Divorce Law Reform. Journal of Divorce & Remarriage, 43(3/4), https://www.academia.edu/21846..., (dostęp: 02.06.2022).
 
17.
Lamb, M.E., Kelly, J. (2001). Using the empirical literature to guide the development of parenting plans for young children. Family Court Review, 39 (4), 365–371.
 
18.
Mostowik, P. (2014). Rozdział I Pojęcia podstawowe. W: Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, s. 71–74. Wydawnictwo Jak.
 
19.
Ostrouch-Kamińska, J. (2011). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Studium socjopedagogiczne rodziców przeciążonych rolami, s. 244–261. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
20.
Pazdan, M. (2018). Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, s. 508–514. Wydawnictwo CH Beck.
 
21.
Pisarska, A. (2020). Psychologiczne i prawne aspekty dobra dziecka. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 41(1), 224–240, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
22.
Ronek, G. (2008). Koncepcja demokratycznej rodziny Anthony’ego Giddensa. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
23.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
 
24.
Sitek, M. (2014). Koncepcja rodziny w świetle postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Journal of Modern Science, 20(1), 131-144.
 
25.
Smyczyński, T. (1988). Integralność człowieka w świetle jego statusu rodzinnego. Ruch prawniczy, socjologiczny i ekonomiczny, L, 2, 31–32.
 
26.
Smyczyński, T. (1999). Uwagi o reformie polskiego prawa rodzinnego. W: Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych, red. T. Jasudowicz, 131–132.Wydawnictwo TNOiK.
 
27.
Sokal. U. (1998). Współczesne poglądy na charakter związku małżeńskiego. Roczniki Socjologii Rodziny, t. X, 67–68.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne, 16–24. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 
29.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego (2003) red. S. Dubisz, Indywidualizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/indywid..., (dostęp: 10.02.2023).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top