NAUKI HUMANISTYCZNE
Portale edukacyjne szansą rozwoju form nauczania w szkolnictwie zawodowym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 31-05-2021
 
 
Data akceptacji: 10-06-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Grądzki   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2021;46(1):159-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zachodzące obecnie we współczesnym świecie przemiany gospodarcze i społeczne wywołane są wieloma czynnikami, ale dominujące w świetle aktualnych badań społecznych wydają się te, które związane są głównie z intensywnym procesem przechodzenia z epoki Przemysłu 3.0 do epoki Przemysłu 4.0. Powoduje to gwałtowne przyspieszenie we wdrożeniach systemów opartych na powszechnym i lawinowym zastosowaniu nowych rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej, elementów sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i Internetu rzeczy (IoT). Za tymi gwałtownymi procesami technologicznymi nie zawsze nadążają procesy ogólnospołeczne i mentalne całych grup zawodowych, co może doprowadzić do rozwarstwienia ekonomicznego, ale głównie do pogłębienia procesów niedostosowania i wykluczenia cyfrowego (eInclusion). Panaceum na tę sytuację wydaje się rozwój nowoczesnych form edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego. Poruszana problematyka zarówno dotyczy wyników badań własnych autora na temat procesu cyfryzacji polskich szkół, jak i obejmuje przegląd literatury wyników badań OECD, raport dotyczący przyszłości miejsc pracy, pn. The Future of Jobs 2020 i opracowania krajowe digitization of Polish schools, as well as the literature review of the OECD research results, the report on the future of workplaces, entitled ”The Future of Jobs 2020” and national studies.
 
REFERENCJE (21)
1.
Ang’ondi, E.K. (2013). Teachers Atittudes and Perceptions on the Use of ICT in Teaching and Learning as Observed by ICT Champions. W: Learning while we are connected,WCCE 2013, 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Vol. 1: Research Papers, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 21–28. ISBN: 9788323130956.
 
2.
Bulkowski, K. i in. (2019). Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
3.
Burski, J. i in. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Ćwiek, M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 131(2). DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21.
 
5.
Drogosz-Zabłocka, E., Sztanderska, U. (2019). Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN: 9788365591814.
 
6.
Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 8372470367.
 
7.
Grądzki, W. (2016), Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji. W: M. Zieliński (red.), „Przegląd Nauk Stosowanych”, nr 10. ISSN: 2353-8899.
 
8.
Jeruszka, U. i in. (red.) (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa: IPiSS, seria „Studia i Monografie”. ISBN: 8387890197.
 
9.
Jemieniak, D., Koźmiński, K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN: 9788326435836.
 
10.
Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy.Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: PARP. ISBN: 9788376331867.
 
11.
Malamud, O., Pop-Eleches, C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, „Quarterly Journal of Economics”, No. 126, s. 987–1027. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qj....
 
12.
Mumtaz, S. (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, „Journal of Information Technology for Teacher Education”, No. 9(3), s. 319–341. ISSN: 0962-029X.
 
13.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
14.
Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN: 8320814227.
 
15.
Ortiz Laverde, A.M., et al. (2003). Knowledge Processes: An Overview of the Principal Models, 3rd European Knowledge Management Summer School, San Sebastian.
 
16.
Penszko, P. (red.) (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 
17.
Sitek M., Such-Pyrgiel M. (2019). Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka. W: A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.), Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania, Legnica: Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy.
 
18.
Such-Pyrgiel M. (2019), Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
19.
Robinson, K. (2016). Creative schools. The grassroots revolution that’s transforming education, London: Penguin Books. ISBN: 0143108069.
 
20.
Sztandar-Sztanderska, U. (red.) (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, Warszawa: PKPP Lewiatan. ISSN: 2543-585X.
 
21.
Woźniak, K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top