PL EN
Potencjał szkolnictwa zawodowego w Opolu – stan i rekomendacje dla interesariuszy
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
2
Uniwersytet Opolski
 
 
Data nadesłania: 04-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-05-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Sobotka   

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
 
JoMS 2020;44(1):151-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie rekomendacji dotyczących zwiększenia stopnia dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w kontekście sytuacji szkolnictwa zawodowego w Opolu.

Materiał i metody:
Tekst oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego przy użyciu papierowych formularzy (PAPS).W badaniu wzięło udział 10 z 13 placówek prowadzonych przez gminę Opole, w których prowadzona jest edukacja zawodowa młodzieży, w tym wszystkie technikum oraz 3 zasadnicze szkoły zawodowe pierwszego stopnia. Badanie dotyczyło oferty badanych instytucji oraz ich wkładu w zaspokajanie potrzeb rynku pracy (liczba i struktura absolwentów). Respondenci zostali poproszeni o ocenę swoich zasobów edukacyjnych. W badaniu uwzględniono aspekt współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza w zakresie kształtowania ich oferty edukacyjnej.

Wyniki:
Wyniki badania są podstawą do sformułowania rekomendacji dotyczących wzmocnienia funkcji adaptacyjnej szkolnictwa zawodowego w Opolu w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Wnioski:
Do kluczowych rekomendacji zaliczono: wsparcie procesów dydaktycznych w zakresie infrastrukturalnym, wsparcie szkół zawodowych w wypracowywaniu relacji z przedsiębiorstwami oraz wsparcie szkół zawodowych w przygotowywaniu oferty kształcenia zawodowego.

 
REFERENCJE (17)
1.
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2015 – podsumowanie głównych wyników, Małopolskie Obserwatorium rozwoju regionalnego, Kraków 2016.
 
2.
Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania jakościowego wśród ekspertów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2011.
 
3.
Chludziński M., Brosz K. i Bosak K. (2012), Raport: Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce. Fundacja Republikańska.
 
4.
Informacja o wynikach kontroli System szkolnictwa zawodowego, KNO.410.007.00.2015, NIK 2016.
 
5.
Kaliski M. (2015), Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa opolskiego w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II Raport z II fali badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 
6.
Kłosiewicz-Górecka U., (red.) (2011), Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach: Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. ISBN 9788361284260.
 
7.
Mazik-Gorzelańczyk M. (2006), Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki, Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce. ISBN 9788364062124.
 
8.
Mirski A. (2014), Zarządzanie wiedzą talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych, „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 4/2014. ISSN 1507-6563.
 
9.
Polska 1989-2019. Społeczeństwo, gospodarka, kultura, Polski Instytut Ekonomiczny Warszawa, czerwiec 2019.
 
10.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5250 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r.
 
11.
Saryusz-Wolski T. (2010), Czy ECVET może być wartością dodaną dla ECTS?, Cedefop, Linking credit systems and qualifications frameworks.
 
12.
Sobotka B. (2017), Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin, Fundacja VCC, Lublin.
 
13.
Sobotka B. (2016), Value chain in education sector illustrated with an example of Vocational Competence Certificate System, „Forum Pedagogiczne” No 2/2. ISSN 2083-6325.
 
14.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr XXV/325/2012, Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
15.
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020, uchwała Rada Miasta Opola nr XXXV/549/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku.
 
16.
Usługi Biznesowe w Opolu. Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Opole przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), 2018.
 
17.
Wałachowski K., (red.) (2019), Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce, Kraków MPiT.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top