PL EN
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Kierunki Rozwoju Zakładów Pracy Chronionej
 
Więcej
Ukryj
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Poland, Józefów
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
JoMS 2020;44(1):135-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autor podejmuje temat zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach pracy chronionej (ZZL w ZPCh). Ten rodzaj przedsiębiorstw jest specyficznym terenem działania każdego menedżera ze względu na zasoby ludzkie w nich zatrudnione. Osoby niepełnosprawne są w pełni wartościowymi pracownikami pomimo ich niepełnosprawności ruchowej czy umysłowej. Każdy człowiek zasługuje na szacunek ze strony przełożonego, niezależnie od jego zdrowia czy stanu umysłowego i psychicznego. Jak wykazuje analiza ZPCh i zatrudnionych w nich pracowników niepełnosprawnych, zakłady pracy chronionej w Polsce odgrywają znaczącą rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jednocześnie ZPCh są dla osób niepełnosprawnych miejscem, gdzie mogą realizować swoje marzenia zawodowe, być wśród ludzi, z którymi mają możliwość bezpośredniego kontaktu. Mogą także wreszcie czuć się ludźmi potrzebnymi w otoczeniu, pomimo ich ułomności (Jastrzębski, Pasiak 2013).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Armstrong M., (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 8385441158.
 
2.
Baruk A.I., (2006). Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Warszawa: Difin. ISBN 8372516308.
 
3.
Baruk A.I., (2008). Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, Toruń: TNOiK. ISBN 9788372853776.
 
4.
Dymek-Maciejewska, M., (2018), Idealny pracownik? Kompetencje pozaformalne- oczekiwania i rzeczywistość, Journal of Modern Science tom 2/37/2018. ISSN 1734-2031.
 
5.
Golnau W., Kalinowski M., Litwin J., (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi, , Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. ISBN 8387885665.
 
6.
GUS Osoby Niepełnosprawne w 2018 r., Warszawa 2019.
 
7.
GUS Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL 1992-2016.
 
8.
GUS Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
 
9.
GUS, Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS) 2014, Warszawa 2015.
 
10.
Griffin R.W., (2005). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa. ISBN 8301143940.
 
11.
Jaglarz E., Praca i jej znaczenie dla osób z niepełnosprawnością. Prawny i społeczny wymiar funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnością, Studia Socialia Cracoviensia 9 (2017) nr 2. ISSN 2080-6604.
 
12.
Jastrzębski J., Pasiak M., (2013), Samoocena i poczucie alienacji jako predyktory jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową, JoMS 4/19/2013, ss. 81-105, s. 87. ISSN 1734-2031.
 
13.
Juchnowicz M., (2016). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320822472.
 
14.
Król H., Ludwiczyński A., (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa. ISBN 9788301148133.
 
15.
Materiałów opracowanych przez II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa z 23 maja 2017 r.
 
16.
Materiały Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego –Wydział Polityki Społecznej.
 
17.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON (Dz. U. z 2014r., poz. 1975).
 
18.
Szymankowska A., (2014). Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pragmata tes Oikonomias zeszyt VIII. ISSN 2300-2999.
 
19.
Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, ze zm.).
 
20.
Such-Pyrgiel M., (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej. W: M. Sitek, M. Such-Pyrgiel (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Wyd. WSGE, Józefów, s. 39–56. ISBN 9788362753956.
 
21.
Such-Pyrgiel M., (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne,Toruń: wyd. Adam Marszałek, s. 266–267. ISBN 9788366220966.
 
22.
Szejniuk A. (2017). Praca determinantem zaspokajania potrzeb człowieka w świetle nowej rzeczywistości. W: E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, s. 203–218. ISBN 9788362753864.
 
23.
Barbachowska B., Dziurzyński K., Such-Pyrgiel M., Szejniuk A. (2014). Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego. Journal of Modern Science, 21(2), 179–209. ISBN 1734-2031.
 
24.
Domański Z. (2019). Zarządzane organizacją poprzez motywowanie pracowników. Journal of Modern Science, 43(4), 133-156. Pobrane (dostęp 20.03.2020) z: https://doi.org/10.13166/jms/1....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top