Początki odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich funkcjonariuszy państwowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 19-05-2020
 
 
Data akceptacji: 25-06-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Władysław Bednaruk   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
JoMS 2020;44(1):125-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Odpowiedzialność dyscyplinarna, realizowana w formie sądu koleżeńskiego, który ocenia niewłaściwe zachowanie członków danej korporacji, narodziła się na naszym kontynencie wraz z powstaniem państwa prawnego. Przepisy dotyczące urzędników państwowych w Polsce powstały później ze względu na słabość rodzimego korpusu urzędniczego w okresie przedrozbiorowym. Pierwsze polskie regulacje dotyczące odpowiedzialności urzędników państwowych powstały w latach 1918–1922. Celem pracy jest ukazanie procesu narodzin przepisów dyscyplinarnych regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną tytułowych urzędników.

Materiał i metody:
W pracy wykorzystano szereg niepublikowanych materiałów źródłowych, które zostały poddane szczegółowej analizie.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano szereg interesujących ustaleń, które stały się podstawą opracowania prezentowanego tekstu.

Wnioski:
Prawo dyscyplinarne na ziemiach polskich narodziło się później niż pozostałe gałęzie prawa. Ze względu na szczupłość korpusu urzędniczego w okresie przedrozbiorowym przepisy dyscyplinarne w odniesieniu do tej grupy zawodowej nie zostały dostatecznie wyodrębnione z całości systemu prawa. Istniały natomiast regulacje w stosunku do kilku innych kategorii pracowników potraktowanych w sposób szczególny. Proces narodzin prawa dyscyplinarnego w stosunku do tytułowych urzędników rozpoczął się w 1918 roku.

 
REFERENCJE (17)
1.
Bek D. i inni. (2019). Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Analiza aspektów materianoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych, Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 9788375619829.
 
2.
Ciesielski T. (2009). Armia Koronna w czasach Augusta III, Warszawa: Wydawnictwo DiG. ISBN 9788371815843.
 
3.
Giętkowski R. (2013). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378651246.
 
4.
Grelowski Z. (1947). Samorząd specjalny, gospodarczy – zawodowy – wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Społem.
 
5.
Kamiński J. (1928). Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce, Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Wojskowej.
 
6.
Leoński Z. (1956). Odpowiedzialność dyscyplinarna słuchaczy państwowych szkół wyższych w prawie polskim, Zeszyty Naukowe UAM, z. I, s. 131 – 142. ISSN 1506-3615.
 
7.
Leoński Z. (1959). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Morawski K. (1900). Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
9.
Muszyński J. (1967). Przestępstwo wojskowe a przewinienie dyscyplinarne w polskim prawie wojskowym, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
10.
Wadowski J. A. (1899 – 1900), Wiadomości o profesorach Akademii Zamojskie,. Warszawa: Gazeta Rolnicza.
 
11.
Instrukcje w sprawach dyscyplinarnych, druk Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Skarbu w Warszawie, sygn.440.
 
12.
Kaiseriche Verordnung vom 10 märz 1860 über die Disciplinarbehandlung der k.k. Beamten und Diener, Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, 1860, nr 64.
 
13.
Pisma różne w sprawach dyscyplinarnych z 1921 r., Archiwum Państwowe w Łucku, fond 1, opis 1a, dieło 297.
 
14.
Proceder prawny wojskowy, Warszawa 1775.
 
15.
Reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 11 czerwca 1918 roku, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, nr 6, poz. 13.
 
16.
Ustawa z 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym, Dz. U. z 1922 r., nr 21, poz 165.
 
17.
Ustawa z dnia 17 lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej, Dz. U. z 1922 r. nr 21, poz. 164.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top