The beginnings of disciplinary responsibility of Polish state officials
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2020-05-19
 
 
Acceptance date: 2020-06-25
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Waldemar Władysław Bednaruk   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
JoMS 2020;44(1):125-134
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Disciplinary liability, implemented in the form of a peer court judging the inappropriate behavior of members of a given corporation, was born on our continent along with the formation of the rule of law. Regulations relating to state officials in Poland were later created due to the weakness of the native clerical corps in the pre-partition period. The first Polish regulations governing the liability of state officials were created in the years 1918 – 1922. The purpose of the work is to show the birth process of disciplinary provisions regulating the disciplinary liability of title officials.

Material and methods:
The work uses a number of unpublished source materials, which have been subjected to detailed analysis.

Results:
As a result of the conducted research, a number of interesting findings were obtained, which became the basis for the development of the presented text.

Conclusions:
Disciplinary law in Poland was born later than other branches of law. Due to the thinness of the clerical corps in the pre-partition period, the disciplinary provisions in relation to this professional group were not sufficiently separated from the entire legal system. However, there were regulations in relation to several other categories of employees treated in a special way. The process of birth of disciplinary law against the title officials began in 1918.

 
REFERENCES (17)
1.
Bek D. i inni. (2019). Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Analiza aspektów materianoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych, Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 9788375619829.
 
2.
Ciesielski T. (2009). Armia Koronna w czasach Augusta III, Warszawa: Wydawnictwo DiG. ISBN 9788371815843.
 
3.
Giętkowski R. (2013). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378651246.
 
4.
Grelowski Z. (1947). Samorząd specjalny, gospodarczy – zawodowy – wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Społem.
 
5.
Kamiński J. (1928). Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce, Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Wojskowej.
 
6.
Leoński Z. (1956). Odpowiedzialność dyscyplinarna słuchaczy państwowych szkół wyższych w prawie polskim, Zeszyty Naukowe UAM, z. I, s. 131 – 142. ISSN 1506-3615.
 
7.
Leoński Z. (1959). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Morawski K. (1900). Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
9.
Muszyński J. (1967). Przestępstwo wojskowe a przewinienie dyscyplinarne w polskim prawie wojskowym, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
10.
Wadowski J. A. (1899 – 1900), Wiadomości o profesorach Akademii Zamojskie,. Warszawa: Gazeta Rolnicza.
 
11.
Instrukcje w sprawach dyscyplinarnych, druk Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Skarbu w Warszawie, sygn.440.
 
12.
Kaiseriche Verordnung vom 10 märz 1860 über die Disciplinarbehandlung der k.k. Beamten und Diener, Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, 1860, nr 64.
 
13.
Pisma różne w sprawach dyscyplinarnych z 1921 r., Archiwum Państwowe w Łucku, fond 1, opis 1a, dieło 297.
 
14.
Proceder prawny wojskowy, Warszawa 1775.
 
15.
Reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 11 czerwca 1918 roku, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, nr 6, poz. 13.
 
16.
Ustawa z 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym, Dz. U. z 1922 r., nr 21, poz 165.
 
17.
Ustawa z dnia 17 lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej, Dz. U. z 1922 r. nr 21, poz. 164.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top