Zapobieganie odejściom młodych pracowników z organizacji – wyniki badań
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Szymankowska   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Data nadesłania: 17-02-2020
Data ostatniej rewizji: 16-06-2020
Data akceptacji: 21-07-2020
Data publikacji: 21-07-2020
 
JoMS 2020;44(1):107–124
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem opracowania jest próba określenia oczekiwań młodych ludzi wobec pracy, a także wobec pracodawcy, których spełnienie może zapobiec odejściom pracowników.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 370 studentów wybranych uczelni województwa wielkopolskiego. Dobór uczelni do badania był celowy, a badanie przeprowadzono w okresie od grudnia 2018 do marca 2019 roku, a respondentom do wypełnienia zostały przekazane kwestionariusze ankietowe w formie papierowej. Wykorzystana została ankieta audytoryjna, jako metoda zbierania danych ze źródeł pierwotnych sporządzana przy okazji różnego typu spotkań ze studentami. W procesie interpretacji przetworzonych danych zostały również wykorzystane własne obserwacje oraz wiedza badaczy wynikająca z posiadanego doświadczenia zawodowego.

Wyniki:
Wyniki badań wskazują, że aby młodych ludzi zaangażować i utrzymać w swojej organizacji trzeba zapewnić im dobre warunki funkcjonowania, nie tylko te materialne, ale w szczególności te związane z poczuciem własnej godności, dobrymi relacjami w zespole, właściwym stylem zarządzania oraz zapewnianiem poczucia wpływu na funkcjonowanie organizacji, a także łączące się z docenianiem ich osiągnięć.

Wnioski:
Na potrzeby rozważań ustalono następującą hipotezę: najważniejszym czynnikiem decydującym o odejściu pracownika z organizacji jest wynagrodzenie. Hipoteza ta została odrzucona. Jednocześnie, zaproponowane zostały działania jakie powinni wdrażać pracodawcy. Wśród najważniejszych z nich znalazły się m.in.: szanowanie pracowników i ich pracy, odpowiednie wynagradzanie i pakiet socjalny, zapewnienie ambitnych zadań i umożliwienie rozwoju osobistego, ograniczenie monotonii i rutyny, dbałość o dobre relacje i atmosferę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i czasu pracy, a także właściwa komunikacja.

 
REFERENCJE (29)
1.
10 powodów przez które pracownicy odchodzą z pracy, Pozyskano (04.02.2020) Źródło: http://www.hrtrendy.pl.
 
2.
Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2018. (2018). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
3.
AlBattat, A. R. S., Som, A. P. M. (2013). Employee Dissatisfaction and Turnover Crises in the Malaysian Hospitality Industry. International Journal of Business and Management 8. ISSN 2321 – 8916.
 
4.
Alniaçik, E., Alniaçik, Ü., Erat, S., Akçin, K. (2013). Does Person-organization Fit Moderate the Effects of Affective Commitment and Job Satisfaction on Turnover Intentions?. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428.
 
5.
Antczak, Z. (2010).Odejścia pracowników z organizacji w: Zarządzanie kadrami, T. Listwan (red.), C.H. Beck, Warszawa. ISBN 9788325506735.
 
6.
Branham, L. (2010). 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa. ISBN 9788360652664.
 
7.
Cewińska, J. (2018). Odejścia z pracy w kontekście zróżnicowania pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 511/2018, Wrocław. ISSN 1899-3192.
 
8.
Cewińska, J., Krasnova, A. (2017), Czuwstwo stracha na rabociem miestie w swiazi z derekrutingom, [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Business Entities in the Face of Contemporary Economics, KARTPRINT, Bratysława. ISBN 9788089553457.
 
9.
Czego spodziewać się po pokoleniu Y? Pozyskano (21.03.2019) Źródło: https://rynekpracy.pl/artykuly.
 
10.
Dlaczego młodzi zmieniają pracę? Pozyskano (26.03.2019) Źródło: https://www.jobs.pl.
 
11.
Dlaczego pracownicy odchodzą, Pozyskano (02.02.2020) Źródło: http://www.hrk.pl.
 
12.
Dolata, Z. (2012). Jak budować lojalność zespołu?, Pozyskano (04.09.2016) Źródło: http://www.blog.refa.pl.
 
13.
Dolot, A. (2014). Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie (s. 71), nr kol. 1917. ISSN 1899-6116.
 
14.
Dolot, A. (2017). The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors: The Employees’ Perspective w: Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy, A. Postuła, M. Darecki (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 9788365402585.
 
15.
Dolot, A. (2018). Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. ISSN 1898-6447.
 
16.
Dziechciarz, P., Trend: Prawdziwe przyczyny odchodzenia z pracy, Pozyskano (3.02.2020) Źródło: https://www.hbrp.pl.
 
17.
Grobelna, A. (2015). Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw hotelowych na współczesnym rynku, Logistyka nr 3. ISSN 1231-5478.
 
18.
Jang, J., George, R.T. (2012). Understanding the influence of polychronicity on job satisfaction and turnover intention: A study of non-supervisory hotel employees. International Journal of Hospitality Management 31. ISSN 0278-4319.
 
19.
Korach, R., Jak zapobiegać odejściom wartościowych pracowników,Pozyskano (02.02.2020) Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/h....
 
20.
Młodzi pracownicy to roszczeniowi pracownicy. Chcą pracować 8 godzin, a potem mieć czas dla siebie. No bezczelni. Pozyskano (01.04.2019) Źródło: https://bezprawnik.pl/mlodzi-p....
 
21.
Raport HR 2018 Zarządzanie multigeneracyjne Millenialsi, YZ kontra organizacje. Pozyskano (08.04.2019) Źródło: https://www.projektgamma.pl/st....
 
22.
Raport: polscy specjaliści o przełożonych. Pozyskano (22.04.2019) Źródło: https://www.log24.pl/artykuly.
 
23.
Robak, E. (2016). Lojalność pracowników a zarządzanie potencjałem społecznym współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Polityki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 24 t. 2, Częstochowa. ISSN 2083-1560.
 
24.
Sapeta, T. (2009).Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 810, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. ISSN 1898-6447.
 
25.
Saratoga Human Capital Benchmarking, (2015). Podsumowanie wyników badania Saratoga w Edycji 2015,Pozyskano (2.02.2020) Źródło: https://www.pwc.pl/pl/zarzadza....
 
26.
Szaban, J.M. (2013), Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin, Warszawa. ISBN 9788379300327.
 
27.
Todorov, D. (2017), Turnover Problems with Hotel Service Staff in Bulgaria, Yearbook of Varna University of Management, vol. 10. ISBN 9789542402398.
 
28.
Yang J-T. , Wan, Ch-S., Fu Y-J. (2012).Qualitative examination of employee turnover and retention strategies in international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management 31. ISSN 0278-4319.
 
29.
Z jakich powodów pracownicy odchodzą z pracy? Pozyskano (01.04.2019) Źródło: https://raportplacowy.pl.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031