Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej. Propozycje modernizacji organizacyjnej i programowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):61-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polskiemu szkolnictwu zawodowemu specjalnemu przypisuje się bardzo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej. Kształcenie zawodowe stanowi integralną część systemu edukacji narodowej, tym samym realizuje cele wychowawcze przyjęte dla tego systemu. Celem kształcenia i wychowania w szkołach dla młodzieży 64 | WSGE niepełnosprawnej jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów rewalidacji/rehabilitacji tej młodzieży. Stanowi ono dla większości z nich końcowy etap szkolnego procesu rehabilitacji/rewalidacji. Poprzez kształ- cenie zawodowe młodzież nie w pełni sprawna fi zycznie lub intelektualnie przygotowywana jest do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Szkoły zawodowe przez wielopłaszczyznowe oddziaływanie usprawniają i korygują swoich wychowanków. W założeniu efekty rehabilitacji będą tym pełniejsze, im bardziej proces wychowania i kształ- cenia w szkołach zawodowych będzie przebiegał w powiązaniu z wszelkimi przejawami życia społeczeństwa jako całości i lokalnych społeczności jako bezpośredniego środowiska życia. Funkcjonowanie społeczne i zawodowe, przyjmowanie różnych i różnorodnych ról społecznych związanych z codziennym funkcjonowaniem wymaga odpowiedniej organizacji kształcenia młodzieży niepełnosprawnej wspartej przez dostosowane treści, formy i metody pracy.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top