Perspektywa wydobycia gazu łupkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie praktyki krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 31-03-2014
 
JoMS 2014;20(1):347–369
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rosnące zapotrzebowanie dotyczące gazu oraz wyczerpywania się zasobów gazu konwencjonalnego przyczyniły się do wzrostu zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu, natomiast szybki rozwój nowoczesnych technologii pozwolił na dostęp do takich zasobów gazu, których wydobywanie niegdyś było nieopłacalnym. W  Stanach Zjednoczonych rozkwitł sektor gazu łupkowego, co doprowadziło do niezwykle głębokich przemian zachodzących na rynku energetycznym. Na początku dwudziestego pierwszego wieku gaz pochodzący z łupków stanowił zaledwie 1% podaży gazu, obecnie jego udział stanowi już niemal 20% i wciąż rośnie. Wielu ekspertów z  zakresu analizowanego tematu twierdzi, że  łupkowy boom może się potworzyć na terenie Polski, gdzie zgodnie z wstępnymi analizami znajdować się może około 30% europejskich złóż łupków. Polski rząd uznaje wydobywanie gazu pochodzącego z łupków jako swoistą szansę na zdynamizowanie gospodarki oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Strategiczne decyzje w  tym zakresie muszą być jednakże poprzedzone wykonaniem rzetelnych analiz pod względem korzyści i  kosztów. Rozpoczęcie wydobycia z  łupków na skalę przemysłową wymaga między innymi udostępnienia odpowiednich do tego celu terenów pod odwierty, znaczne zasoby wody oraz energii, które są niezbędne do prowadzenia tego rodzaju prac, dostępności infrastruktury, która umożliwi transport wydobywanego surowca, a także odpowiedniego rynku zbytu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031