Modele edukacji – między humanizmem a komercją
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 25-07-2017
 
 
Data akceptacji: 22-11-2017
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Olga Antczak   

WSGE, Sienkiewicz, from28@wp.pl Józefów, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):147-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obecnie funkcjonujące społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się nowymi warunkami działania ludzi i organizacji, produ¬kuje, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje, co można określić jako stopniowe powstawanie społeczeństwa wiedzy, w którym wiedza, wypełniająca świadomość człowieka, jest rezultatem powszechnej edukacji, daje zdolność skutecznego za¬rządzania własnym rozwojem. Ma się do czynienia z procesem tworzenia, przekazywania i dostarczania wiedzy. Ważne jest zatem nauczanie umiejętności uczenia się i zdobywania wiedzy. W sferze edukacji znajduje się klucz do przygotowania społe¬czeństwa do nowych wyzwań i do rozwiązywania problemów współczesnego świata. Jednym z nich jest rewolucja technologiczna, a zwłaszcza jej część informacyjna. Należy rozważyć jaki model kształcenia byłby najbardziej właściwy, odpowiadający wyzwaniom XXI wieku. Artykuł poświęcony jest, bardzo ważnej z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego, tematyce dotyczącej komercjalizacji (urynkowienia) usług edukacyjnych.
 
REFERENCJE (13)
1.
Antczak, B. ( 2015). “Usługi edukacyjne – misja czy komercja?”, Journal of Modern Science, 1/24/2015, Józefów: WSGE.
 
2.
Antczak, B. (2012). „Współczesne tendencję tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy”, Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: WSGE.
 
3.
Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
 
4.
Hegel, G.W.F. ( 1969). Zasady filozofii i prawa, Warszawa: PWN.
 
5.
Kant, L. (1995). O porzekadle; Do wiecznego pokoju, Toruń: COMER.
 
6.
Marks, K., Engels, F. (1969). Manifest komunistyczny, Warszawa: Książka i Wiedza.
 
7.
Mirandoli, P. (2010). O godności człowieka, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
8.
Novikowa, K. (2016). „Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej”, Journal of Modern Science, 2/29/2016, Józefów: WSGE.
 
9.
Ritzer, G. (2009). McDonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Muza S.A.
 
10.
Szejniuk, A. (2013). „Społeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem autorytetu organizacji wśród społeczności lokalnej”, Autorytet w wychowaniu i edukacji, Józefów: WSGE.
 
11.
Zacher, L.W., Antczak, B. ( 2003). „Edukacja – między misją a komercją”, Edukacyjne problemy czasu globalizacji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
 
12.
Gross-Gołacka E., (2008). Równowaga praca-życie a strategia zarządzania zasobami ludzkimi, w: Sadowska –Suarska (red.) Równowaga praca-życie-rodzina. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ISBN 9788387981730.
 
13.
Gross-Gołacka E., (2016) Rola koncepcji zagadnienia różnorodnością w doskonaleniu organizacji, Problemy Jakości nr 4, s. 28-34 ISSN 0137-8651.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top