PL EN
Kształcenie uczniów i studentów w perspektywie prognoz demograficznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):337-354
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Znaczące zmiany w strukturze wieku ludności Polski pociągają za sobą określone skutki w systemie edukacji, związane z przechodzeniem przez ten system bardzo licznych („wyże” urodzeń) i mniej licznych („niże” urodzeń) generacji dzieci i młodzieży. Od 1995 r. stopniowo maleje liczba uczniów na poszczególnych poziomach kształcenia, w związku ze spadkiem liczby ludności w wieku szkolnym. W dziedzinie edukacji określenie perspektywy i znajomość danych demograficznych to baza do planowania i organizacji polityki edukacyjnej, a przechodząc na niższe szczeble – konkretnych placówek (ich liczby, wielkości – szans i zagro- żeń na rynku usług edukacyjnych). Liczba dzieci i młodzieży na każdym poziomie kształcenia to punkt wyjścia funkcjonowania placówek oświatowych, następnie szkół wyższych i w dłuższej perspektywie czasowej – miejsc pracy. Celem artykułu jest ukazanie negatywnych zjawisk demograficznych w Polsce na podstawie analizy dostępnych danych liczbowych o charakterze wtórnym.
 
REFERENCJE (11)
1.
Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
 
2.
Antczak, B. (2016). Uwarunkowania i konsekwencje procesów demograficznych w kontekście edukacji dzieci i młodzieży, „Journal of Modern Science” 2/29, Józefów: WSGE. ISBN 1734-2031.
 
3.
Antczak, B. (2012). Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] K. Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753185.
 
4.
Holzer, J.Z. (1999). Demografia, Warszawa: PWE. ISBN 8320812089.
 
5.
Łażewska, D. (2014). Filozoficzny kontekst funkcjonowania rodziny w XXI wieku i jego pedagogiczne implikacje, „Journal of Modern Science” 2/21, Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 
6.
Okólski, M. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teoria, Warszawa: Wyd. Scholar. ISBN 8373830480.
 
7.
Oświata i wychowanie (2016). Warszawa: GUS.
 
8.
Rocznik Demograficzny (2015). Warszawa: GUS.
 
9.
Rocznik Statystyczny (2015). Warszawa: GUS.
 
10.
Rządowa Rada Ludnościowa (2016). Sytuacja demograficzna Polski – Raport 2014–2015, Warszawa: RRL.
 
11.
Szejniuk, A. (2014). Równowaga – praca – życie osobiste, „Journal of Modern Science” 2/21, Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top