Kształcenie na odległość w warunkach młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego w opiniach rodziców wychowanków
 
Więcej
Ukryj
1
Colegium Humanum WSM
 
2
MOS „Jędruś” w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 13-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-10-2023
 
 
Data akceptacji: 06-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Dziurzyński   

Colegium Humanum WSM
 
 
JoMS 2023;52(3):353-378
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem głównym tego artykułu było poznanie opinii ponad 50-ciu rodziców uczniów-wychowanków MOS na temat sposobu i organizacji oraz efektywności kształcenia na odległość i wypracowanie wniosków mogących w przyszłości posłużyć do poprawy organizacji kształcenia na odległość w MOS. Przed badaniem postawiono trzy problemy badawcze: 1. Ogólna ocena przygotowania MOS do kształcenia na odległość; 2. Ocena kształcenia na odległość w MOS i poza nim; 3. Oceny komunikacji w MOS.

Materiał i metody:
Próba i metodologia badań: Metoda przyjęta przez nas w omawianym badaniu to metoda sondażu diagnostycznego (Bauman, Pilch, 2001, s. 79). Technika zastosowana to ankieta (Bauman, Pilch, 2001, s. 96). Badanie zrealizowano w okresie od października do grudnia 2020 r. Badanie przedstawiane mieściło się w nurcie badań ewaluacyjnych i określane jest jako ex-post (Haber, 2009, s. 142).

Wyniki:
Dominującą oceną była ocena „3” zaś średnia uzyskanych ocen wyniosła 3,78. Oceny były zróżnicowane i wahały się od 3,60 w grupie uczniów klas 6 a 4,16 dla ocen rodziców klas 7. Rodzice wskazali za najbardziej kłopotliwe przedmioty: język obcy (62 proc. wskazań), matematykę (54 proc.), język polski (52 proc.). Rodzice ocenili także korzystanie z konsultacji przez ich dzieci. I tak: 94 proc. uczniów korzystało z konsultacji z terapeutami, 93 proc. podopiecznych korzystało z konsultacji z wychowawcami z internatu, 84 proc. uczniów konsultowało się z wychowawcami klas, 82 proc. uczniów konsultowało się z nauczycielami przedmiotów, 54 proc. uczniów konsultowało się z psychologami

Wnioski:
Działania nauczycieli i wychowawców nie powinny kończyć się wraz z zakończeniem pandemii a powinna iść dalej - w kierunku wzmacniania kompetencji samodzielnego uczenia (u uczniów) i nauczania (u nauczycieli) i obsługi technologii komputerowych (u obu grup).

 
REFERENCJE (30)
1.
Bauman, T., Pilch, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
2.
Bieganowska-Skóra, A., Pankowska, D. (2020). Moje s@mopoczucie w e-szkole. Raport z badań. Lublin, dostęp 24.01.2023 z https://www.umcs.pl/pl/informa....
 
3.
Całek, G. (2020). Rodzice o koronaedukacji – wnioski z ankiety (w:) Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Sierpień. Dostęp 24.01.2023 z https://grzegorzcalek.pl/wp-co....
 
4.
Co trzeci polski uczeń nie może uczyć się zdalnie, bo ma problemy z komputerem albo Internetem. Jak to zmienić? Dostęp 23.01.2023 z https://businessinsider.com.pl....
 
5.
Domagała-Zyśk, E. (red.). (2020). Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19. Wydawnictwo Episteme, Lublin.
 
6.
Donocik, I. (2021). Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach systemu oświaty w sytuacji pandemii. Z doświadczeń w roku szkolnym 2019/2020. ORE Warszawa.
 
7.
Grzelak, S., Żyro, D. (2021). Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. Warszawa. Dostęp 28.01.2023 z http://www.parpa.pl/images/fil....
 
8.
Haber, A. (red.). (2011). Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
9.
Hetmańczyk, H. (2019) Środowisko rodzinne i przedszkolne na różnych płaszczyznach współpracy i komunikacji, (w:) A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus, R. Waluś (red.) Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
10.
Hutcheson, G. and Sofroniou, N. (1999). The Multivariate Social Scientist: Introductory Statistics Using Generalized Linear Models. Sage Publication, Thousand Oaks, CA. Dostęp 20.01.2023 z https://doi.org/10.4135/978085....
 
11.
Jaskulska, S., Jankowiak, B., Rybińska A. (2020). Obraz kształcenia na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Raport. Poznań. Dostęp 27.01.2023 z https://ja-nauczyciel.pl/news/....
 
12.
Juszczyk S. (2002). Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i pro­cesów. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
13.
Kaiser, H.F. (1974). An index of factorial simplicity., 39, 31–36 Psychometrika.
 
14.
Kubiak, M.J. (2000). Wirtualna edukacja, Wydawnictwo Mikom. Warszawa.
 
15.
Librus, (2020). Nauczanie zdalne. Jak zmieniło się na przestrzeni czas. Katowice.
 
16.
Mazurkiewicz, G. (2014). Nauczyciele – odpowiedzialni obywatele: poradnik pozytywnego myślenia, (w:) G. Mazurkiewicz (red.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa – Kraków.
 
17.
Mazurkiewicz, G. (2011). Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
18.
Michniuk, A., Śliwowski, K., Amielańczyk, M. (2021). Nauczanie zdalne w Polsce. Dostęp 27.01.2023 z https://www.skriware.com/pl/na....
 
19.
Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2010). Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 
20.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki. (2020). Kształcenie na odległość. Warszawa.
 
21.
Moore, M.G., Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3rd ed.). New York: Wadsworth/ Cengage.
 
22.
Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2021). Raport – co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii? Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
23.
Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? GWP, Gdańsk.
 
24.
Pytka, L. (2008). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa.
 
25.
Pyżalski, J. (red.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja, Warszawa.
 
26.
Raport Ministra Edukacji Narodowej. (2020). Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19. MEN, Warszawa. Dostęp 23.01.2023 z https://www.gov.pl/web/edukacj....
 
27.
Sitek, M., Such-Pyrgiel, M. (2019). Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka. W: Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. Pawlak A., Skwarek B., Standiczeńko J. red., Legnica, ss.77- 85.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
29.
Wiatr, M. (2022). Przegląd badań na zdalną edukacją prowadzonej w polskiej szkole podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 – o prymacie techniki i technologii nad refleksją pedagogiczną, 1 (45). Colloquium.
 
30.
Zahorska, M. (2020). Sukces czy porażka zdalnego nauczania. Fundacja Batorego, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top