E-learning jako innowacyjna forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli – wybrane problemy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
2
Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;22(3):29-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie zapotrzebowania w zakresie kształcenia nauczycieli na odległość oraz określenie związanych z tym oczekiwań, inspiracji i utrudnień, a prócz tego ocena stosowanych innowacyjnych metod nauczania i poziomu konkurencyjności kapitału zawodowego nauczycieli – absolwentów tej formy kształcenia. Wyeksponowanie czynników wpływających na polski rynek elektronicznych usług edukacyjnych dla nauczycieli nastąpiło przede wszystkim na podstawie aktów prawnych oraz badań audytoryjnych przeprowadzonych przez autorów, którymi objęta została grupa nauczycieli aktywnych zawodowo, uzupełniających dotychczas uzyskane kwalifikacje. Zgodnie z przyjętą w pracy metodologią fenomenologiczną przeprowadzone badania miały charakter badań jakościowych. Analiza dokumentów i literatury oraz analiza materiału empirycznego prowadzą do wniosku, że polski system edukacyjny nie jest w pełni przystosowany do prowadzenia kształcenia zawodowego nauczycieli na odległość. Pomimo dostrzegalnych zalet i możliwości edukacyjnych tkwiących w tej formie nauczania, większość badanych określa się jako zwolennicy edukacji formalnej bądź systemu mieszanego. Oceny wyrażane w tym zakresie nie są uzależnione ani od płci, wieku, stażu zawodowego, ani od miejsca zamieszkania badanego. Jako wysoki należy natomiast uznać poziom motywacji badanych do uczestnictwa w permanentnej edukacji nauczycieli, co zdaje się świadczyć o mobilności intelektualnej tej grupy zawodowej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top