Polska rodzina a kontekst migracji. Społeczno-kulturowe obszary funkcjonowania
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki
Data publikacji: 31-12-2014
 
JoMS 2014;22(3):11–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Globalizacja, a wraz z nią zmiany ekonomiczne i społeczne spowodowały poważną transformację w strukturze rodziny tradycyjnej. Przedmiotem rozważań w tym artykule jest kontekst migracji, która stworzyła szczególny rodzaj związków, więzi rodzinnych i sytuacji dzieci, określanych dzisiaj mianem eurosierot. Pojęcie transnarodowej rodziny czy transnarodowego macierzyństwa wskazuje na zmianę społecznej roli rodzicielstwa. Przemiana dotychczasowego modelu rodziny stacjonarnej na rodzinę mobilną jest jednocześnie zmianą kulturową. Przejawia się ona w komunikacji za pośrednictwem mediów, a nie w bezpośrednich relacjach, rozluźnieniu więzi, deprywacji emocjonalnej wynikającej z osamotnienia, dezintegracji rodziny. W rezultacie prowadzi do dysfunkcyjności rodziny, a nawet jej rozpadu. Migracja niesie ze sobą, obok zysków materialnych, ogromne koszty psychospołeczne, wynikające z rozłąki dziecka i rodziców. Powstaje zatem problem ekonomicznej egzystencji rodziny przy jednoczesnym zachwianiu jej stabilności.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031