Dojrzewanie w perspektywie egzystencjalnej – problem poszukiwania sensu życia i kształtowania hierarchii wartości u młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ignatianum, Kraków
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):105-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje problematykę okresu adolescencji jako szczególnego etapu rozwojowego, w którym młodzi ludzie poszukują poczucia sensu życia i kształtują swoją hierarchię wartości. Autorka rozpocznie pracę od omówienia zagadnień poczucia sensu życia i  stosunku do wartości występujących pod różnymi postaciami w literaturze psychologicznej. Szczególnie zostanie tutaj zaakcentowana koncepcja twórcy logoterapii Viktora Emila Frankla, która stała się inspiracją dla badań autorki. W kolejnym rozdziale przedstawione zostaną czynniki rozwojowe w  doświadczaniu sensu życia ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji jako czasu kształtowania się i stabilizowania tożsamości, krystalizowania się postaw i światopoglądu, czy wreszcie formułowania osobowości. Następnie autorka zajmie się problematyką pustki egzystencjalnej i nerwicy nazwanej przez Frankla „noogenną” jako przykładami niepowodzeń w poszukiwaniu sensu życia u młodych ludzi. W kolejnym rozdziale autorka przestawi polskie i międzynarodowe badania nad problematyką wartości u młodzieży. Ostatnią część artykułu wypełni omówienie porównawczych międzynarodowych polsko – włoskich badań autorki nad poczuciem sensu życia i stosunkiem do wartości u studentów kierunków humanistycznych. Zaskakujące rezultaty niniejszych badań pozwoliły na refleksje i wnioski, które nie potwierdziły koncepcji Frankla dotyczącej czynników utrudniających i ułatwiających znalezienie młodym ludziom sensu i celu w życiu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top