PL EN
Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperii w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
JoMS 2014;21(2):179-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezrobocie obok ubóstwa to jeden z najważniejszych i najsilniej odczuwanych problemów współczesnych społeczeństw, w tym także polskiego. Dotyka on wszystkich sfer działalności człowieka: ekonomicznej, społecznej i politycznej. Ma on charakter zarówno globalny, jak i lokalny (Antczak, 2014; Dziurzyński, Łukaszewicz, 2010; Łażewska, 2014). Podstawowym celem badania było poznanie opinii osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy na tematy związane z ich aktywizacją zawodową i poszukiwaniem pracy. Uczestnikami badania były osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. W badaniu wzięło udział 298 osób, z czego 55,7% to kobiety, a 44,3% mężczyźni. Wiek badanych kobiet wahał się od 20 do 59 lat, natomiast mężczyzn od 20 do 62 lat. Średnia wieku obu grup nie różniła się i wyniosła w przypadku kobiet 37,07 (SD=11,842), zaś mężczyzn 37,69 roku (SD=12,982). Zastosowana ankieta składa się z  dwóch bloków pytań. Wśród pytań umieszczonych w kwestionariuszu, 23 pytania odnosiły się do problemu bezrobocia i poszukiwania pracy, dziewięć było pytaniami metryczkowymi. Przy każdym pytaniu umieszczono odpowiednią skalę, a osoba badana miała za zadanie wskazać jedną najbardziej pasującą do niej odpowiedź. W przypadku pytań otwartych badani mieli za zadanie udzielić odpowiedzi w  formie krótkiej wypowiedzi. Badanie pokazało, że walka z bezrobociem powinna opierać się na aktywnej strategii poszukiwania pracy przy wykorzystywaniu ofert przedstawianych przez powiatowe urzędy pracy. Osoby biorące udział w szkoleniach, kursach zwiększają swoje szanse na rynku pracy.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top