Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
JoMS 2014;21(2):211-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Masowy charakter współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz społeczne skutki sprawiają, że w działania prewencyjne oraz w przygotowanie do reagowania na potencjalne ataki terrorystyczne należy włączyć również społeczeństwo. Zaangażowanie społeczeństwa w  działania prewencyjne i przygotowanie do racjonalnych zachowań w złożonych sytuacjach róż- nych form działalności terrorystycznej wymaga systematycznej edukacji. Publikacja stanowi raport z kolejnego etapu badań dotyczących stanu edukacji antyterrorystycznej w Polsce. W ramach prowadzonego projektu badawczego prowadzono badania ankietowe wśród właścicieli i menadżerów różnych przedsiębiorstw usługowych i handlowych oraz pracowników różnych szczebli, właścicieli, administratorów i  kierowników obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych stanowiących miejsca publiczne, a  także pracowników urzędów administracji rządowej i  samorządowej. Celem badań było poznanie ich opinii oraz ustalenie stanu wiedzy o zagrożeniach terrorystycznych oraz zasadach zachowania w przypadku ich wystąpienia. Wyniki badań przybliżą autorów projektu do realizacji głównego celu projektu, którym jest opracowanie programu edukacji antyterrorystycznej, zawierającego podstawowe treści o zagrożeniach terrorystycznych oraz zasadach zachowania się w przypadku wystąpienia różnych form zagrożeń terrorystycznych, uwzględniającego oczekiwania służb ratowniczych w tym zakresie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top