Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):247-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano problemy i bariery małych i średnich przedsię- biorstw w Polsce na drodze do rozwijania działalności innowacyjnej, opisano także czynniki, które wpływają na taką sytuację. Przedstawiono ujęcie „innowacji” w rozumieniu UE. Ocenie poddano poziom innowacyjności tych przedsiębiorstw, co pozwoliło zidentyfikować główne przyczyny niskiego w tym kontekście poziomu oraz czynniki kluczowe dla rozwijania innowacyjności. Wskazano, że znaczący wpływ na kształtowanie tych czynników i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw ma odpowiednia polityka państwa. Sformułowano rekomendacje w zakresie wspierania innowacyjności polskich MŚP.
 
REFERENCJE (21)
1.
Carter, C.F., Williams B.R. (1958). Industry and technological process, London. Oxford University Press.
 
2.
Freeman, Ch. (1982). The economics of industrial innovation, London: F. Pinter.
 
3.
Janasz, K. (red.) (2008). Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji” nr 10.
 
4.
Janasz, W. (red.) (2006). Zarys strategii rozwoju przemysłu, Warszawa. Difin.
 
5.
Jasiński, A. (1995). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 
6.
Kłopotek, A. (2002). Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] S. Jurek-Stępień (red.), Konkurencyjność – Marketing – Informacja, Warszawa. IFGN, SGH.
 
7.
Kopaliński, W. (2008). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Krawczyk, M. (2012). Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia, Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
9.
Kuznets, S. (1959). Six lectures of economic growth, Chicago. University of Chicago Press.
 
10.
Mansfield, E. (1968). The economics of technological change, New York. W.W. Norton and Co.
 
11.
Mądra, J. (2004). Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] E. Okoń-Horodeńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Warszawa. PTE.
 
12.
Okręglicka, M. (2011). Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty, [w:] K. Mieszkowski, K. Piech (red.), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, Warszawa. Instytut Wiedzy i Innowacji.
 
13.
Penc, J. (1995). Strategia zarządzania, Warszawa. Agencja Wydawnicza Placet.
 
14.
Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa. Dom Wydawniczy ABC.
 
15.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2010 (2011). Warszawa. PARP.
 
16.
Strużycki, M. (red.) (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa. Difin.
 
17.
Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie, Warszawa. C.H. Beck.
 
18.
Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle, Warszawa. PWE.
 
19.
Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
20.
Zastempowski, Z. (2013). Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 
21.
Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa. PARP.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top