Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
Data publikacji: 30-06-2017
 
JoMS 2017;33(2):247–260
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano problemy i bariery małych i średnich przedsię- biorstw w Polsce na drodze do rozwijania działalności innowacyjnej, opisano także czynniki, które wpływają na taką sytuację. Przedstawiono ujęcie „innowacji” w rozumieniu UE. Ocenie poddano poziom innowacyjności tych przedsiębiorstw, co pozwoliło zidentyfikować główne przyczyny niskiego w tym kontekście poziomu oraz czynniki kluczowe dla rozwijania innowacyjności. Wskazano, że znaczący wpływ na kształtowanie tych czynników i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw ma odpowiednia polityka państwa. Sformułowano rekomendacje w zakresie wspierania innowacyjności polskich MŚP.
 
REFERENCJE (21)
1.
Carter, C.F., Williams B.R. (1958). Industry and technological process, London: Oxford University Press.
 
2.
Freeman, Ch. (1982). The economics of industrial innovation, London: F. Pinter.
 
3.
Janasz, K. (red.) (2008). Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji” nr 10.
 
4.
Janasz, W. (red.) (2006). Zarys strategii rozwoju przemysłu, Warszawa: Difin.
 
5.
Jasiński, A. (1995). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 
6.
Kłopotek, A. (2002). Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] S. Jurek-Stępień (red.), Konkurencyjność – Marketing – Informacja, Warszawa: IFGN, SGH.
 
7.
Kopaliński, W. (2008). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Krawczyk, M. (2012). Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
9.
Kuznets, S. (1959). Six lectures of economic growth, Chicago: University of Chicago Press.
 
10.
Mansfield, E. (1968). The economics of technological change, New York: W.W. Norton and Co.
 
11.
Mądra, J. (2004). Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] E. Okoń-Horodeńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Warszawa: PTE.
 
12.
Okręglicka, M. (2011). Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty, [w:] K. Mieszkowski, K. Piech (red.), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 
13.
Penc, J. (1995). Strategia zarządzania, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 
14.
Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 
15.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2010 (2011). Warszawa: PARP.
 
16.
Strużycki, M. (red.) (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 
17.
Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie, Warszawa: C.H. Beck.
 
18.
Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle, Warszawa: PWE.
 
19.
Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
20.
Zastempowski, Z. (2013). Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 
21.
Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa: PARP.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031