PL EN
Kapitał kariery menedżerskiej kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
2
WSB University
 
3
Humanitas University
 
4
Rzeszów University of Technology
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Katarzyna Smolarek   

Humanitas University
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):291-317
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kapitału kariery menedżerskiej kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Materiał i metody:
Kapitał kariery menedżerskiej kobiet przedstawiony został w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. Sformułowano następujące pytania badawcze: 1. Jakie rodzaje kapitału kariery mają znaczenie dla rozwoju kariery menedżerskiej kobiet?, 2. Jakie czynniki wpływają na osiąganie sukcesów w pracy zawodowej kobiecej kadry menedżerskiej? 3. Jakie są kluczowe kompetencje kobiet pełniących funkcje menedżerskie? Badanie zostało zrealizowane metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety w środowisku kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w polskich MŚP. Próba badawcza stanowiła N=742 respondentów. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Systematyczny przegląd literatury służył doprecyzowaniu luki poznawczej. Następnie przeprowadzono badanie własne z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego.

Wyniki:
Sukces zawodowy dla badanych kobiet łączy się z podnoszeniem kwalifikacji, równowagą pomiędzy wszystkimi sferami życia, uznaniem w grupie zawodowej, samorealizacją i skutecznością w działaniu. Jest on trudniejszy do osiągnięcia w przypadku kobiet niż mężczyzn, co jest wynikiem braku równych szans rozwoju zawodowego i takich samych perspektyw awansu w przypadku kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich.

Wnioski:
W wyniku krytycznej analizy literatury krajowej i międzynarodowej oraz badań własnych sformułowano następujące wnioski: kobiety są świadome, że kapitał edukacyjny, który determinował dotychczasową karierę zawodową nie gwarantuje dalszego sukcesu ich kariery menedżerskiej i należy go ciągle gromadzić i odnawiać, podobnie jak pozostałe formy kapitału kariery.

FINANSOWANIE
Badania powstały w ramach zadania zleconego pn. Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki nr umowy MEiN/2022/DPI/2575. Działanie po sąsiedzku – międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne.
 
REFERENCJE (28)
1.
Adomaitiene, J., Zubrickiene, I., (2010). Career Competences and Importance of Their Development in Planning of Career Perspective, nr 4, Tiltai.
 
2.
Adeyinka-Ojo, S. (2018). A strategic framework for analysing employability skills deficits in rural hospitality and tourism destinations, 27, 47-54. Tourism Management Perspectives.
 
3.
Baldner, C., Pierro, A. (2019). The Trials of Women Leaders in the Workforce: How a Need for Cognitive Closure Can Influence Acceptance of Harmful Gender Stereotypes, 80 (9), 565-577. Sex Roles.
 
4.
Bańka A., (2005). Proaktywność a tryby samoregulacji, Poznań Warszawa.
 
5.
Bohdziewicz, P. (2012). Koncepcja kapitału kariery zawodowej jako wyznacznika indywidualnej konkurencyjności na współczesnym rynku pracy, nr 248. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
6.
Brescoll, V.L. (2012). Who Takes the Floor and Why, 56 (4), 622-641. Administrative Science Quarterly.
 
7.
Cybal-Michalska, A. (2012). The Contemporary Society, Changes in the Job World – Challenges for the Future, nr 1. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja.
 
8.
Duberley, J., Cohen, L. (2010). Gendering career capital: An investigation of scientific careers, 76(2), 187-197. Journal of Vocational Behavior.
 
9.
Dzieńdziora, J., Smolarek, M. Wróbel, M. (2018). Kapitał kariery jako determinanta rozwoju kariery zawodowej kobiet i mężczyzn województwa śląskiego, 7/2018, 55-68. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.
 
10.
Gross-Gołacka, E. (2018), Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Difin, Warszawa.
 
11.
Hays. Kobiety na rynku pracy. Raport 2021. https://www.hays.pl/en/kobiety.
 
12.
HKR (2019). Manager w szpilkach, https://hrk.pl/hrk/files/repor... Dostęp 09.09.2023.
 
13.
Houldsworth, E., Jones, K., McBain, R., Brewster Ch. (2023). Career capital and the MBA: how gender capital supports career capital development, 48(2), 299-313. Studies in Higher Education.
 
14.
KPMG, LLP (2019). KPMG Women’s Leadership Study Risk, Resilience, Reward: Mastering the Three R’s Is the Key to Women’s Success in the Workplace, KPMG. Accessed 12 May 2023, https://info.kpmg.us/content/d....
 
15.
Mackay, M. (2017). Professional development seen as employment capital, Volume 43, Issue 1, January, 140 – 1551. Professional Development in Education.
 
16.
Madera, J.M., Hebl, M.R., Martin, R. C. (2009). Gender and Letters of Recommendation for Academia: Agentic andCommunal Differences, 94 (6), 1591–9. Journal of Applied Psychology.
 
17.
Mazur, J., Pokojska, J., Śledziewska, K., Włoch, R. (2021). Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji. Raport 2021, Delab https://www.delab.uw.edu.pl/ra... Dostęp 12.09.2023.
 
18.
Ortiz-Ospina, E, Roser, M. (2018). Economic Inequality by Gender, OurWorldInData.org.https://ourworldindata.org/eco.... Dostęp 09.09.2023.
 
19.
Piróg, D., Kilar, W., Rettinger, R. (2021). Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland, Volume 27, Issue 4, 367-384. Tertiary Education and Management,.
 
20.
Sharen, C.M., McGowan, R.A. (2019). Invisible or clichéd: How are women represented in business cases? “Journal of Management Education”, 43(2), ss. 129–173.
 
21.
Smolbik-Jęczmień, A. (2016). Akumulacja kapitału kariery jako istotny czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu w kształtowaniu własnej kariery zawodowej, Vol. 14, No. 2/2/2016, 337-349. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance.
 
22.
Sullivan, S.E., Emmerson, R., (2000). Recommendations for successfully navigating the boundaryless career: From theory to practice, Bowling Green State University, Bowling Green.
 
23.
Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, 3148. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
24.
Wilk, A., Lewicka, D., Karp-Zawlik, P. i Pec, M. (2020). Percepcja uwarunkowań karier kobiet menedżerów średniego szczebla. 4(54), 126–143. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H-Oeconomia.
 
25.
Wiśniewska-Szałek, A. (2007). Płeć w miejscu pracy – rola kobiety we współczesnym zarządzaniu, (5), 202-212. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
26.
Wziątek-Staśko, A. (2017), Ocena skuteczności motywatorów w opinii menedżerów różnych generacji – analiza na podstawie badań własnych, 3-4, 153-168. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 
27.
Vinkenburg, C. J., Weber T. (2012). Managerial career patterns: A review of the empirical evidence, 80, 592-607. Journal of Vocational Behaviowr.
 
28.
Xu, Q., Zhang, C., Cui, Y., Hu, X., Yu, S. (2023). Career Capital and Well-Being: The Moderating Role of Career Adaptability and Identity of Normal Student, Volume 169, Issue 1-2, 235-253. Social Indicators Research.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top