Innowacje przełomowe czy imitacje? Ryzyko procesu badawczo-rozwojowego a bezpieczeństwo ekonomiczne kraju
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):227-246
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Do kluczowych czynników gwarantujących bezpieczeństwo ekonomiczne kraju można zaliczyć wdrażanie innowacji. Ich zadaniem jest przede wszystkim uzyskanie przewagi konkurencyjnej, przez co poprawiać się będą warunki handlowe. Zasadniczą sprawą jest odpowiedź na pytanie, czy kraj podobny wielkością do Polski powinien uzyskiwać tę przewagę konkurencyjną poprzez dążenie do powstawania innowacji przełomowych w świecie, czy też raczej koncentrować się na adaptacji rozwiązań uzyskanych w krajach o znacznie większym potencjale ekonomicznym. Artykuł stawia hipotezę mówiącą, że dla bezpieczeństwa ekonomicznego konieczne jest tworzenie warunków do zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem badań i prac rozwojowych, ale jednocześnie analiza danych wskazuje, iż przedsiębiorcy nie wyrażają chęci dokonywania nakładów inwestycyjnych w skali, która by odpowiada- ła potrzebom innowacji przełomowych. Tak rozbudowany proces badawczo-rozwojowy zawiera zbyt dużą dozę ryzyka, by można było oczekiwać zmian w gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw, a przez to dzięki innowacjom przełomowym poprawić bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.
 
REFERENCJE (19)
1.
Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2016). Innowacje bankowe a bezpieczeństwo systemu finansowego w Polsce, „Journal of Modern Science” 3/30, s. 217–232. ISSN 1734-2031.
 
2.
Czarny, E., Śledziewska, K., Toporowski, P. (2012). Wymiana towarowa Polski z zagranicą, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności, Warszawa: SGH, s. 89. ISBN 9788373787179.
 
3.
Fagerberg, J. (1996). Technology and competitiveness, „Oxford Review of Economic Policy” vol. 12, no. 3. ISSN 1460-2121.
 
4.
Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, „Ekonomista” nr 4, s. 408–409. ISSN 0013-3205.
 
5.
Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności – istota i poziomy, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 8388760157.
 
6.
Klamut, M. (2002). Polityka przemysłowa, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa: PWN. ISBN 9788301147853.
 
7.
Liberska, A. (2001). Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm, „Ekonomista” nr 6. ISSN 0013-3205.
 
8.
Maciejewski, M. (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie, [w:] S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, s. 72. ISBN 9788375562057.
 
9.
Marciniak, S. (1997). Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa: Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. ISBN 838596455X.
 
10.
Marciniak, S. (2008). Rola nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji ”, z. 27.
 
11.
Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 26. ISBN 9788320819250.
 
12.
Misala, J. (2011). Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 91. ISBN 9788373786202.
 
13.
Olszewski, L. (1996). Rola polityki przemysłowej w gospodarce rynkowej. Ekonomia 2, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
14.
Orłowski, W.M. (1998). Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Łódź: Instytut Europejski w Łodzi.
 
15.
Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 
16.
Radło, M.J. (2010). Analiza studium przypadku: Polska, [w:] W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 471–473. ISBN 9788373785076.
 
17.
Raport o stabilności systemu finansowego (2016). Warszawa: NBP.
 
18.
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (2016). Warszawa: GUS.
 
19.
Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813468.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top