The Policy of Sustainable Development in the Face of Contemporary Social Threats – Selected Aspects
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
2
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):213-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagrożenia cywilizacyjne rozpatrywane w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym i społecznym stanowią rudymentarny punkt odniesienia dla teoretycznych opracowań idei zrównoważonego rozwoju. Wiele ujęć i interpretacji problemu zagrożeń przełożyło się na propozycje rozwiązań, które odzwierciedlają się przede wszystkim w dokumentach strategicznych zrównoważonego rozwoju i programach z zakresu bezpieczeństwa. Oddziaływanie na siebie czy wręcz przenikanie jednych zagrożeń na drugie sprawia, że wdrażanie programów prewencyjnych i korektywnych nie zawsze jest efektywne. W związku z tym wskazuje się na rozwiązania bardziej systemowe, których zastosowanie wymaga określonej polityki i właściwie dobranych narzędzi jej realizacji. Kluczowym inicjatorem i propagatorem polityki zrównoważonego rozwoju jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wyznaczone przez ONZ cele i kierunki działań obejmujące przeciwdziałanie takim zagrożeniom, jak np.: nędza i głód czy degradacja środowiska naturalnego, zostały zaproponowane w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Po 15-letniej realizacji dokumentu został opracowany raport podsumowujący przedsięwzięcie (The Millennium Development Goals Report, 2015). W artykule zaprezentowane zostało zagadnienie zagrożeń w kontekście mię- dzynarodowych dążeń do bezpieczeństwa i redukcji globalnych problemów, przede wszystkim społecznych. Ocenie poddano sposoby prowadzenia i praktycznej realizacji polityki ONZ, na przykładzie Deklaracji Milenijnej. Dokonana analiza pozwoliła następnie na określenie dalszych perspektyw wdrażania tej polityki, zwłaszcza w wymiarze przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top