Sztuka dyplomacji jako kompetentne wsparcie działań politycznych i gospodarczych. Przyczynek do socjologicznej refleksji na temat Indii
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
2
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 13-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-02-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Wojciech Gawlak   

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
JoMS 2023;50(1):350-380
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Autorzy opracowania wyznaczyli sobie za cel przybliżenie sztuki dyplomacji, posiadającej, bardzo długą historię, bo sięgającą w przypadku Indii filozofa Kautilię, a rozumianej jako umiejętne prowadzenie negocjacji, wymagających wysokich kompetencji w różnych dziedzinach funkcjonowania państwa. Podjęta została tu próba odpowiedzi na pytanie, na ile współczesna dyplomacja Indii przynosi pozytywne efekty w obecnej polityce kraju oraz na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w gospodarce i biznesie.

Materiał i metody:
Materiał: literatura przedmiotu Metody: Zastosowanie jednej z metod, wykorzystywanych w naukach socjologicznych, jaką jest analiza treści (literatura przedmiotu)

Wyniki:
Okazuje się, że język dyplomacji służy osiąganiu celów na drodze dialogu, przy wykorzystaniu argumentów za i przeciw, aby w konsekwencji osiągnąć zamierzony konsensus. Wysokie kompetencje oraz umiejętność dyplomatycznego komunikowania się, służy wsparciu działań politycznych i ekonomicznych, gwarantując często zadowalające efekty dla stron dialogu. Indie są przykładem kraju, który wykorzystując różne formy dyplomacji, osiągnęły w ostatnich dekadach wiele korzyści i to nie tylko politycznych, ale również i biznesowych. Z jednej bowiem strony unikanie konfliktów zbrojnych (chociaż ciągle ma miejsce napięcie na linii Indie-Pakistan) i stanie na straży pokoju i bezpieczeństwa, z drugiej zaś osiąganie intensywnego rozwoju gospodarczego i sukcesów w biznesie.

Wnioski:
Opracowanie potwierdza raz jeszcze, iż sztuka dyplomacji nabiera dziś już zdecydowanie szerszego rozumienia, bowiem w optyce tychże działań odnajdujemy nie tylko zabiegi polityczne, ale również gospodarcze i biznesowe oraz szeroko rozumianej kulturze. Natomiast, przywołany twórca sztuki dyplomacji Kautilia (Czanakja) i jego myśli oraz postulaty wydają się być wciąż aktualne.

 
REFERENCJE (26)
1.
Bania, R. (2002). Z dziejów dyplomacji. W: M. Wilk (red.), Dyplomacja. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
 
2.
Ceglarska, A. (2016). Początki europejskiej dyplomacji – heroldowie i prokseni. W: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, 15 (4), 65-76.
 
3.
Forbes. (2017). https://www.forbes.pl/wiadomos..., (dostęp: 01.11.2022).
 
4.
Frelek, R. (2000). Najkrótsza Historia Dyplomacji. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 
5.
Frelek, R.(2006). Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
6.
Głowacki, A. (2022). Konflikt indyjsko-pakistański w perspektywie koncepcji Kennetha Waltza i Johna Mearsheimera, https://ptsm.edu.pl/wp-content..., (dostęp: 01.11.2022). 295-307.
 
7.
Holzer, J. (2012). Europa zimnej wojny. Kraków: – Znak.
 
8.
Kieniewicz, J. (1985). Historia Indii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
9.
Kostecka-Tomaszewska, L. (2022). Regionalizm ekonomiczny w Azji Południowej. https://depot.ceon.pl/bitstrea.... (dostęp: 01.11.2022).
 
10.
Konflikt indyjsko-pakistański file:///Users/Stacjonarny/Downloads/Konflikt_indyjsko-pakistanski.pdf, (dostęp: 01.11.2022).
 
11.
Kugiel, P. (2010). Stany Zjednoczone – Indie: partnerstwo demokracji na XXI wiek. „materiały studyjne PISM”, 14, 9.
 
12.
Kugiel ,P. (2011). Rosnąca rola Indii w zmieniającym się porządku międzynarodowym. „Biuletyn PISM”, 12.
 
13.
Kugiel, P. (2012). Polityka Indii wobec Europy Środkowej i Wschodniej. „Biuletyn PISM”, 107, 1.
 
14.
Kugiel, P. (2013). Możliwości biznesowe w Indiach – stan obecny i perspektyw. „Biuletyn PISM” , 28,1.
 
15.
Kugiel, P. (2013). Zamówienia wojskowe i współpraca wojskowa Indii. „Biuletyn PISM”, 34, 2.
 
16.
Łakota-Micker, M. (2016). Instrumentarium przyszłego dyplomaty. Londyn: Wydawca Legens. Publishing Workshop Ltd.http://www.repozytorium.uni.wr..., (dostęp: 18.10.2022).
 
17.
Mroziewicz, K. (1999).Hinduski Makiawel „Gazeta Wyborcza”,1, 14-16.
 
18.
Neue Osnabruecker Zeitung, 03.03.2006, https://www.dw.com/pl/reakcje-..., (dostęp: 01.11.2022).
 
19.
Nowacki, Ł. (2021). Już nie atrakcja turystyczna, a biznesowa. Indie najbardziej atrakcyjnym krajem dla biznesu. [OPINIA],https://www.money.pl/gospodark...: 01.11.2022).
 
20.
Pietkiewicz, E. (1998). Protokół dyplomatyczny.Warszawa: MSZ.
 
21.
Rydzewska, A. (2022). Aktorzy subpaństwowi jako podmioty dyplomacji. W: Naukowe Varia Progress. Journal of Young Researchers, 9-10.260-272, file:///Users/Stacjonarny/Downloads/dwalczak,+%7B$userGroup%7D,+19.+Rydzewska.+Progress+nr+9-10.2021.pdf-, (dostęp: 19.10.2022).
 
22.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej. W: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości. M Sitek, M. Such-Pyrgiel (red.), s.39-56. Wyd. WSGE Józefów.
 
23.
Surmacz, B. (2022). Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, 233-253. https://ptsm.edu.pl/wp-content...-, (dostęp: 19.10.2022).
 
24.
Zawadzk, M. (2022). Indie. Sztuka władzy – K. Mroziewicz recenzja. https://historia.org.pl/2017/0...: 25.10.2022).
 
25.
Zenderowski, R., Krycki, M. (2014). Dyplomacja publiczna diaspor. Przyczynek do rozważań. W: Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Sociology, 9, 17-40.
 
26.
Zdzieborska, M., (2014). Założenia polityki zagranicznej Indii i ich ewolucja w okresie „zimnej wojny.” W: Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3, 283-312.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top