PL EN
Prawne ramy zwalczania korupcji w piłce nożnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):203-219
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ramy prawne oraz instytucjonalne zwalczania korupcji w piłce nożnej rodzą pytanie o ich skuteczność. Liczne doniesienia medialne, krajowe i zagraniczne pokazują, że zjawisko korupcji w piłce nożnej nie zmniejsza się, lecz rośnie. Jakie są zatem przyczyny takiego stanu rzeczy? Korupcja występuje zawsze tam, gdzie są pieniądze. Cechą charakterystyczną piłki nożnej jest nie tylko międzynarodowy charakter, ale także międzygrupowy, tj. piłka nożna nawet na poziomie regionalnym przyciąga do siebie różne grupy interesu, obok działaczy sportowych i zawodników są firmy bukmacherskie, sponsorzy, władze lokalne i centralne, które wykorzystują sport jako instrument propagandy politycznej. W tej złożonej rzeczywistości dość trudno jest zidentyfikować rzeczywiste i autentyczne przypadki korupcji. Pomimo planującej funkcji prawa, czyli przewidywania przez ustawodawcę możliwych zdarzeń podlegających regulacji, nie jest możliwe przewidzenie nowych form korupcji w piłce nożnej. Można zatem pozytywnie ocenić obecny stan prawny dotyczący zwalczania korupcji z uwagą o potrzebie ustawicznego monitorowania stanu prawnego. Pozytywnie należy ocenić istniejący system sądownictwa dyscyplinarnego w piłce nożnej. Jednak jego słabością jest dobór kadr. Świat decydentów piłki nożnej jest stosunkowo wąski. Można mieć zatem wątpliwości, czy jest możliwe utworzenie komisji dyscyplinarnych w kraju, jak i w FIFA, której członkowie byliby niezawiśli.
 
REFERENCJE (13)
1.
Afera korupcyjna w polskiej piłce nożnej [w:] http://p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / A f e r a _ k o r u p c y j n a_w_polskiej_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej [odczyt: 18.09.2013].
 
2.
Borghesi R., Widespread corruption in sports gambling: Fact or fiction? [w:] Southern Economic Journal, vol. 74, nr. 4.
 
3.
Chodak, P. (2013) Zgoda społeczeństwa za niewielkie przestępstwa korupcyjne, Journal of Modern Science 3/18/2013, ss. 191-210.
 
4.
Chodak, P. (2012) Korupcja w Polsce - rzeczywista skala zjawiska, Journal of Modern Science 4/15/2012, ss. 449-477.
 
5.
Daszkiewicz, K. (1998). Korupcja w świetle przepisów kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r., [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny, Krótkie komentarze, Warszawa.
 
6.
Foks J., (2008). Biała Księga Sportu Komisji Europejskiej, [w:] Sport Wyczynowy,nr 1–3.
 
7.
Kodeks dyscyplinarny FIFA (2007). http://www.fifa.com/mm/documen....
 
8.
Lipoński W., (2012). Historia sportu, wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Pawlak Z., Smoleń A., (2010). Dylematy etyczne rozwoju sportu zawodowego, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 13, nr 2.
 
10.
Szwarc A.J., (2007). Karalność korupcji sportowej, [w:] Sport Wyczynowy, nr 10-12/514-516.
 
11.
Zawłocki R, (2010), [w:] Wąsek A., Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna, t. II. Komentarz do artykułów 222-316, Warszawa.
 
12.
Telander R., (1996). The Hundred Yard Lie: The Corruption of College Football and what We Can Do ... . Illinois.
 
13.
Seraller Calvo, A. (2012). Hiszpańska rzeczywistość z perspektywy piłki nożnej. Konteksty, (3-4).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top