Ekonomia, polityka i rozwój – w poszukiwaniu źródeł problemów Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):355–372
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn narastających problemów w realizacji spójnego rozwoju Unii Europejskiej w kontekście sprzecznych ocen faktów oraz wizji rozwoju, osadzonych odrębnie w poszczególnych gospodarkach narodowych i całej Wspólnocie. Kluczowy wymiar rozważań stanowi kondycja gospodarcza UE będąca wypadkową sprawności organizacyjnej instytucji wspólnotowych i efektów projektów europejskich realizowanych przez państwa członkowskie. W wymiarze aplikacyjnym artykuł jest próbą wskazania potrzeby i możliwości włączenia w proces rozwoju UE ekonomii jako nauki społecznie użytecznej oraz potencjalnych szans z tego wynikających. Studia literaturowe połączone z obserwacją prowadzą do wniosku, że kontrowersje pojawiające się wokół Wspólnoty nasilają się w ostatnim czasie, a proces ten jest niebezpieczny, ponieważ może prowadzić do przekształcenia integracji w blok sprzecznych interesów.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031