Determinanty zróżnicowania rozwoju regionalnego na przykładzie Wielkopolski oraz Warmii i Mazur
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn Institute of Political Sciences
 
 
Data nadesłania: 18-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-02-2024
 
 
Data akceptacji: 12-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Bojarowicz   

University of Warmia and Mazury in Olsztyn Institute of Political Sciences
 
 
JoMS 2024;55(1):138-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest analiza przyczyn różnic w rozwoju regionalnym Wielkopolski oraz Warmii i Mazur.

Materiał i metody:
W badaniu sięgnięto do metodologii stosowanej w nauce o polityce i administracji, zastosowano metodę porównawczą, metodę systemową oraz metodę historyczną.

Wyniki:
Dysproporcje pomiędzy obszarami rozwijającymi się dynamicznie, a terytoriami, które nie nadążają w rozwoju są zauważalne. Postępująca polaryzacja w tym zakresie wymaga analizy, w celu wyjaśnienia etiologii tego zjawiska. Przykład Wielkopolski oraz Warmii i Mazur wyraźnie pokazuje różnice w rozwoju regionu będącego regionem centralnym i peryferyjnym.

Wnioski:
Wielkopolska oraz Warmia i Mazury charakteryzują się znacznymi różnicami w poziomie rozwoju regionalnego. Wynika to z wielu czynników. Istotną rolę odgrywają uwarunkowania historyczne oraz położenie geograficzne obu regionów. Kolejną grupą czynników jest specyfika regionów, na którą wpływają topografia, demografia, stopień urbanizacji oraz stan infrastruktury gospodarczej i drogowej. Analiza czynników etiologicznych może być punktem wyjścia do rozważań nad możliwościami niwelowania różnic regionalnych.

 
REFERENCJE (22)
1.
Balaceanu, C., Vacaru, O., Athu, C. (2021). The Concept of Regional Development – Current Specifications at Institutional Level. Euromentor, Vol. 12 Issue 3, p17-26.
 
2.
Biegańska J., Szymańska D. (2011). Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane. Studia miejskie, nr 4: 13-37.
 
3.
Błędne koło niedorozwoju. (2019). Z Moniką Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN rozmawia Jacek Krzemiński. https://www.obserwatorfinansow... – kategorii/rotator/bledne-kolo-niedorozwoju/.
 
4.
Drago, C., Marošević K., Paragano, D. (2023). Bibliometric Analysis of Literature on Regional Development and the Center-pheriphery Model in Europe. Pravni Vjesnik, Vol. 39 Issue 2, p93-117.
 
5.
Dyba, W. (2013). Wpływ dużych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 21:21-39.
 
6.
Dyjach, K. (2013). Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H, VOL. XLVII, s. 51-59.
 
7.
Grosse, T. G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(8), s. 25-48.
 
8.
Jałowiecki, B. (2009). Warunki życia w metropoliach i ich otoczeniu. [W:] K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 148-211.
 
9.
Kozak, M, Pyszkowski, A., Szewczyk, R. (2001). Słownik rozwoju regionalnego, Warszawa.
 
10.
Klimczuk, A., Klimczuk-Kochańska, M. (2019). Core-Periphery Model. In S. N. Romaniuk, M. Thapa, P. Morton. Palgrave Macmillan, Cham.
 
11.
Marton, P. (Eds.). (2020). The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan.
 
12.
MacKinnon, D., Kempton, L., O’Brien, P., Ormerod, E., Pike, A., Tomaney, J. (2022). Reframing urban and regional ‘development’ for ‘left behind’ places. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 15, Issue 1, March 2022, p. 39–56.
 
13.
Medeiros, E. (2022). Strategic-Based Regional Development: Towards a theory of everything for regional development?, European Journal of Spatial Development, Vol. 19, Nr 5, s. 1-26.
 
14.
Miszczak, K. (2021). The importance of the economic base theory in urban and regional research. Regional Journal, vol. 21, p. 92-110.
 
15.
Niemojewska, A. (2017). Jak Wielkopolska broniła się przed Prusakami. Rzeczpospolita dodatek Historia. https://www.rp.pl/historia/art....
 
16.
Pike, A., Rodríguez-Pose, A., Tomaney, J. (2016). Local and Regional Development. Routledge, London and New York.
 
17.
Poniedziałek, J. (2012). Warmińsko-mazurskie. Perspektywy rozwoju. Instytut Obywatelski, Warszawa.
 
18.
Sala, S. (2021). Poziom rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego w dobie globalizacji w świetle wybranych wskaźników. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 57: 25–39.
 
19.
Sass, R. (2020). Rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia doradztwa rolniczego, 1: 48-63.
 
20.
Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne 1(35): 52-72.
 
21.
Sokołowicz, M. (2015). Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej Przestrzeń – bliskość – instytucje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
22.
Szajnowska-Wysocka, A. (2009). Theories of Regional and Local Development – Abridged Review. Bulletin of Geography. Socio–economic Series NO. 12, p. 75-90.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top