Global Policy of Eradicating Poverty. The Aspect of Education
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki
 
 
Data nadesłania: 04-09-2017
 
 
Data akceptacji: 13-12-2017
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Kaniewska   

WSGE, Górna 33, 05-480 Otwock Wielki, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):283-300
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy wynikające m.in. z rozwoju współczesnego świata. W artykule ukazane zostaną aktualne problemy związane z fenomenem ubóstwa oraz możliwości jego ograniczenia. Za sprawą narzędzi jakie wykorzystane są w edukacji, możliwe jest kształtowanie postaw decydentów realizujących działania polityki globalnej zorientowanej na eliminację ubóstwa. Celem artykułu jest również zwrócenie uwagi na tzw. mierniki ubóstwa, gdyż dane statystyczne często bywają mylące i nie unaoczniają skali problemu ubóstwa.

Materiał i metody:
Materiał - dokumenty ONZ oraz opracowania książkowe i akty prawne. Metoda analizy i syntezy.

Wyniki:
Dostęp do edukacji oraz jej jakość bez wątpienia odgrywają kluczową rolą w kwestii eliminacji zjawiska ubóstwa w krajach rozwijających się. Korzyści z edukacji są długofalowe i przenoszą się na kolejne pokolenia.

Wnioski:
Ostatnie dwa dziesięciolecia to czas, w którym setki milionów ludzi wyszły ze skrajnego ubóstwa. Należy zauważyć, że to przede wszystkim dzieci, a także młode kobiety i młodzi mężczyźni, odgrywają kluczową rolę w procesie zmian, które dokonują się, by wyeliminować zjawisko ubóstwa na świecie. Wykształceni ludzie, świadomi swoich możliwości i potencjału mogą podejmować działania na rzecz budowania lepszego, zrównoważonego, pokojowego świata. Istotne znaczenie dla polepszania sytuacji bytowej odgrywa także włączenie społeczne. Kobiety i dziewczęta muszą mieć równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, zasobów gospodarczych i udziału w życiu politycznym. Muszą mieć równe szanse z mężczyznami i chłopcami w odniesieniu do możliwości zatrudnienia, sprawowania przywództwa, a także podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

 
REFERENCJE (11)
1.
Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, 2015.
 
2.
Alkire, S., Robles, G. (2017). Multidimensional Poverty Index Summer 2017: Brief methodological note and results, Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford, OPHI Methodological Notes 45.
 
3.
Bołoz, W. (2010). Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei. ISBN 978-83-60998-24-3.
 
4.
Czerny, M. (2012). Rozwój i ubóstwo w naukach społecznych i przyrodniczych – przegląd współczesnych koncepcji. In: M. Czerny (ed.), Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, p. 9-25. ISBN 978-83-235-0910-3.
 
5.
Kaniewska, M., Klimska, A. (2016). The policy of sustainable development in the face of contemporary social threats – selected aspects, “Jornal of Modern Science” 3, p. 213-233. ISBN 1734-2031.
 
6.
Krąpiec, M.A. (1999). Kim jest człowiek? In: M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, i in. (ed.), Wprowadzenie do filozofii, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, p. 269 – 334. ISBN 978-83-7363-740-5.
 
7.
Lister, R. (2007). Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!. ISBN 978-83-60457-18-4.
 
8.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, 2015.
 
9.
Sowell, T. (2016). Bieda bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, Warszawa: Wydawnictwo Fijorr Publishing. ISBN 978-83-64599-42-2.
 
10.
Sulmicka, M. (2001). Ubóstwo we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISSN 0867-7727.
 
11.
Szymczak, W. (2003). Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Zakład wydawniczy NOMOS. ISBN 83-88508-54-7.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top