Global Policy of Eradicating Poverty. The Aspect of Education
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki
Data publikacji: 27-01-2018
Data nadesłania: 04-09-2017
Data akceptacji: 13-12-2017
 
JoMS 2017;35(4):283–300
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel pracy:
Celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy wynikające m.in. z rozwoju współczesnego świata. W artykule ukazane zostaną aktualne problemy związane z fenomenem ubóstwa oraz możliwości jego ograniczenia. Za sprawą narzędzi jakie wykorzystane są w edukacji, możliwe jest kształtowanie postaw decydentów realizujących działania polityki globalnej zorientowanej na eliminację ubóstwa. Celem artykułu jest również zwrócenie uwagi na tzw. mierniki ubóstwa, gdyż dane statystyczne często bywają mylące i nie unaoczniają skali problemu ubóstwa.

Materiał i metody:
Materiał - dokumenty ONZ oraz opracowania książkowe i akty prawne. Metoda analizy i syntezy.

Wyniki:
Dostęp do edukacji oraz jej jakość bez wątpienia odgrywają kluczową rolą w kwestii eliminacji zjawiska ubóstwa w krajach rozwijających się. Korzyści z edukacji są długofalowe i przenoszą się na kolejne pokolenia.

Wnioski:
Ostatnie dwa dziesięciolecia to czas, w którym setki milionów ludzi wyszły ze skrajnego ubóstwa. Należy zauważyć, że to przede wszystkim dzieci, a także młode kobiety i młodzi mężczyźni, odgrywają kluczową rolę w procesie zmian, które dokonują się, by wyeliminować zjawisko ubóstwa na świecie. Wykształceni ludzie, świadomi swoich możliwości i potencjału mogą podejmować działania na rzecz budowania lepszego, zrównoważonego, pokojowego świata. Istotne znaczenie dla polepszania sytuacji bytowej odgrywa także włączenie społeczne. Kobiety i dziewczęta muszą mieć równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, zasobów gospodarczych i udziału w życiu politycznym. Muszą mieć równe szanse z mężczyznami i chłopcami w odniesieniu do możliwości zatrudnienia, sprawowania przywództwa, a także podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Małgorzata Kaniewska   
WSGE, Górna 33, 05-480 Otwock Wielki, Polska
 
REFERENCJE (11):
1. Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, 2015.
2. Alkire, S., Robles, G. (2017). Multidimensional Poverty Index Summer 2017: Brief methodological note and results, Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford, OPHI Methodological Notes 45.
3. Bołoz, W. (2010). Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei. ISBN 978-83-60998-24-3.
4. Czerny, M. (2012). Rozwój i ubóstwo w naukach społecznych i przyrodniczych – przegląd współczesnych koncepcji. In: M. Czerny (ed.), Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, p. 9-25. ISBN 978-83-235-0910-3.
5. Kaniewska, M., Klimska, A. (2016). The policy of sustainable development in the face of contemporary social threats – selected aspects, “Jornal of Modern Science” 3, p. 213-233. ISBN 1734-2031.
6. Krąpiec, M.A. (1999). Kim jest człowiek? In: M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, i in. (ed.), Wprowadzenie do filozofii, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, p. 269 – 334. ISBN 978-83-7363-740-5.
7. Lister, R. (2007). Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!. ISBN 978-83-60457-18-4.
8. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, 2015.
9. Sowell, T. (2016). Bieda bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, Warszawa: Wydawnictwo Fijorr Publishing. ISBN 978-83-64599-42-2.
10. Sulmicka, M. (2001). Ubóstwo we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISSN 0867-7727.
11. Szymczak, W. (2003). Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Zakład wydawniczy NOMOS. ISBN 83-88508-54-7.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031