Zadania Senatu RP w zakresie kreowania polityki regionalnej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 21-02-2019
 
 
Data akceptacji: 30-05-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Zientarski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2019;41(2):77-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł niniejszy poświęcony został roli instytucji Senatu RP w identyfikacji i kształtowaniu polityki regionalnej w Polsce, oraz kształtowaniu pojęcia regionalizmu w systemie władzy państwowej. Rozważania ujęte w jego ramach dotyczą m.in. specyficznego pojmowania prawa z punktu widzenia polityki regionalnej i kształtującej jej władzy państwowej

Materiał i metody:
Artykuł niniejszy poświęcony został roli instytucji Senatu RP w identyfikacji i kształtowaniu polityki regionalnej w Polsce, oraz kształtowaniu pojęcia regionalizmu w systemie władzy państwowej. Rozważania ujęte w jego ramach dotyczą m.in. specyficznego pojmowania prawa z punktu widzenia polityki regionalnej i kształtującej jej władzy państwowej

Wyniki:
Artykuł niniejszy poświęcony został roli instytucji Senatu RP w identyfikacji i kształtowaniu polityki regionalnej w Polsce, oraz kształtowaniu pojęcia regionalizmu w systemie władzy państwowej. Rozważania ujęte w jego ramach dotyczą m.in. specyficznego pojmowania prawa z punktu widzenia polityki regionalnej i kształtującej jej władzy państwowej

Wnioski:
Artykuł niniejszy poświęcony został roli instytucji Senatu RP w identyfikacji i kształtowaniu polityki regionalnej w Polsce, oraz kształtowaniu pojęcia regionalizmu w systemie władzy państwowej. Rozważania ujęte w jego ramach dotyczą m.in. specyficznego pojmowania prawa z punktu widzenia polityki regionalnej i kształtującej jej władzy państwowej

 
REFERENCJE (17)
1.
Alberski, R. Antoszewski, A. (red.) (2006). Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 832292707X.
 
2.
Chojnicki, Z. Czyż, T. (1992). Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” zeszyt 2/1992. ISSN 0035-9629.
 
3.
Chudziński, E. (2013). Regionalizm –idea-ludzie-instytucje, Warszawa: Muzeum Niepodległości. ISBN 9788361924159.
 
4.
Dudzik, S. Sarnecki, P. (red.) (2007). Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375265194.
 
5.
Dziubka, K. Szlachta, B. Nijakowski, L. (red.) (2008) Idee i ideologie we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301156565.
 
6.
Grupa, R. Kozieł, M. Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz jej wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki, http://dx.doi.org/10.18778/142... / dostęp: 2.11.2018 r.
 
7.
Handke, K. (1993). Pojęcie „regionu” a symbolika środka [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, Kwiryna Handke (red.), Warszawa Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. ISBN 8390011794.
 
8.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 
9.
Krzemiński, M. (2007). Królestwo Belgii, w: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, S. Dudzik, P. Sarnecki (red.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788375265194, s. 82.
 
10.
Nowacka, E. (2015). Udział Senatu RP w tworzeniu prawa i kreowaniu polityki społeczno-gospodarczej państwa, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 4(8) 2015. ISSN 2391-6389.
 
11.
Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113240X.
 
12.
Szymanek, J. (2004). Rola Senatu RP w wykonywaniu kontroli parlamentarnej (uwagi De Lege lata i De Lege Ferenda), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVI – zeszyt 1. ISSN 0035-9629.
 
13.
Szymanek, J. (2005). Druga izba we współczesnym parlamencie: analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, , Warszawa: Kancelaria Senatu RP. ISBN 8386065567.
 
14.
Wyrobisz, A. (1986). O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1986, nr 1. ISSN 0023-5903.
 
15.
Sitek, M. (2016). Komitet Regionów. Udział samorządów terytorialnych poprzez agendy unijne w procesie integracji europejskiej. w: S. Sagan, M. Sitek (red) Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce. Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 978-83-63753-64-2, s. 221–234.
 
16.
Bentkowski, S. K. (2017). Wartościowanie ocen w nadzorze nad samorządem terytorialnym. Journal of Modern Science, 35(4), 235-248. ISSN 1734-2031. https://doi. org/10.13166/jms/81307.
 
17.
Bułajewski, S., Ossowska-Salamonowicz, D. (2016). Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia. Journal of Modern Science, 31(4), 395-414. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top