Tasks of the Polish Senate in the field of creating regional policy in Poland
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2019-02-21
 
 
Acceptance date: 2019-05-30
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Piotr Zientarski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2019;41(2):77-86
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
This article is devoted to the role of the institution of the Senate of the Republic of Poland in identifying and shaping regional policy in Poland, and shaping the concept of regionalism in the system of state power. The considerations included in its framework relate to specific understanding of rights from the point of view of regional policy and shaping its state power

Material and methods:
This article is devoted to the role of the institution of the Senate of the Republic of Poland in identifying and shaping regional policy in Poland, and shaping the concept of regionalism in the system of state power. The considerations included in its framework relate to specific understanding of rights from the point of view of regional policy and shaping its state power

Results:
This article is devoted to the role of the institution of the Senate of the Republic of Poland in identifying and shaping regional policy in Poland, and shaping the concept of regionalism in the system of state power. The considerations included in its framework relate to specific understanding of rights from the point of view of regional policy and shaping its state power

Conclusions:
his article is devoted to the role of the institution of the Senate of the Republic of Poland in identifying and shaping regional policy in Poland,

 
REFERENCES (17)
1.
Alberski, R. Antoszewski, A. (red.) (2006). Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 832292707X.
 
2.
Chojnicki, Z. Czyż, T. (1992). Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” zeszyt 2/1992. ISSN 0035-9629.
 
3.
Chudziński, E. (2013). Regionalizm –idea-ludzie-instytucje, Warszawa: Muzeum Niepodległości. ISBN 9788361924159.
 
4.
Dudzik, S. Sarnecki, P. (red.) (2007). Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375265194.
 
5.
Dziubka, K. Szlachta, B. Nijakowski, L. (red.) (2008) Idee i ideologie we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301156565.
 
6.
Grupa, R. Kozieł, M. Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz jej wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki, http://dx.doi.org/10.18778/142... / dostęp: 2.11.2018 r.
 
7.
Handke, K. (1993). Pojęcie „regionu” a symbolika środka [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, Kwiryna Handke (red.), Warszawa Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. ISBN 8390011794.
 
8.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 
9.
Krzemiński, M. (2007). Królestwo Belgii, w: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, S. Dudzik, P. Sarnecki (red.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788375265194, s. 82.
 
10.
Nowacka, E. (2015). Udział Senatu RP w tworzeniu prawa i kreowaniu polityki społeczno-gospodarczej państwa, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 4(8) 2015. ISSN 2391-6389.
 
11.
Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113240X.
 
12.
Szymanek, J. (2004). Rola Senatu RP w wykonywaniu kontroli parlamentarnej (uwagi De Lege lata i De Lege Ferenda), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVI – zeszyt 1. ISSN 0035-9629.
 
13.
Szymanek, J. (2005). Druga izba we współczesnym parlamencie: analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, , Warszawa: Kancelaria Senatu RP. ISBN 8386065567.
 
14.
Wyrobisz, A. (1986). O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1986, nr 1. ISSN 0023-5903.
 
15.
Sitek, M. (2016). Komitet Regionów. Udział samorządów terytorialnych poprzez agendy unijne w procesie integracji europejskiej. w: S. Sagan, M. Sitek (red) Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce. Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 978-83-63753-64-2, s. 221–234.
 
16.
Bentkowski, S. K. (2017). Wartościowanie ocen w nadzorze nad samorządem terytorialnym. Journal of Modern Science, 35(4), 235-248. ISSN 1734-2031. https://doi. org/10.13166/jms/81307.
 
17.
Bułajewski, S., Ossowska-Salamonowicz, D. (2016). Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia. Journal of Modern Science, 31(4), 395-414. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top