Racja stanu w społeczeństwie cyfrowym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Socjologicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 17-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-01-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Jabłoński   

Instytut Nauk Socjologicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
JoMS 2023;50(1):115-131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na podstawowe pytanie problemowe: W jaki sposób socjologia określać może relację między racją stanu (rozumem państwa, myśleniem kategoriami państwa) a nowoczesnym społeczeństwem w dobie postępu cyfrowego? Jest to pytanie metateoretyczne dotyczące kwestii roli socjologii jaką pełni ona we współczesnym świecie. Socjologia nie tylko opisuje badaną rzeczywistość społeczną, ale projektując ramy pojęciowo-teoretyczne współtworzy tę rzeczywistość. Analiza zależności między racją stanu a społeczeństwem cyfrowym pozwolić ma na wskazanie znaczenia jakie dla oglądu tej relacji ma zmiana przyjętej perspektywy socjologicznej. Artykuł ma charakter rozważań na pograniczu teorii społecznej i metodologii. Poddana w nim zostanie sprawdzeniu zasadność tez, które łączą styl myślenia socjologicznego ze sposobem oglądu, rozumienia i kształtowania zmian zachodzących w społeczeństwie masowo wykorzystującym technologie cyfrowe.
 
REFERENCJE (46)
1.
Augustyn, św. (2002). Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Wydawnictwo ANTYK.
 
2.
Bell, D. (1994). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Bianchi, P., Labory, S. (2018). Industrial Policy for the Manufacturing Revolution: Perspectives on Digital Globalisation. Edward Elgar Publishing, Inc.
 
4.
Bocheński, A.M. (1928). Ustrój a racja stanu. Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego.
 
5.
Botero, G. (2019). O racji stanu, tłum. B. Bielańska. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
 
6.
Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy systemu nauczania, tłum. E. Neyman. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Chmielecka, E. (2004). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (23), 7–18.
 
8.
Culloty, E., Suiter, J. (2021). Disinformation and Manipulation in Digital Media: Information Pathologies. Routledge, Taylor & Francis Group.
 
9.
Dahl R.A. (1995). Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski. Znak.
 
10.
Duda, H. (2014). Stan „państwo” w języku polskim (racja i radca stanu, mąż stanu, Stany Zjednoczone etc.). W: J. Walkusz, M. Krupa (red.), Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, s. 483–490. Wydawnictwo KUL.
 
11.
Filimowicz, M. ed. (2022). Digital Totalitarianism: Algorithms and Society. Routledge, Taylor & Francis Group.
 
12.
Foucault, M. (2000). Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Fuchs, Ch. (2022). Digital Fascism Media: Communication and Society. Volume Four. Routledge, Taylor & Francis Group.
 
14.
George, B., Paul, J. ed. (2020). Digital Transformation in Business and Society: Theory and Cases. Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland.
 
15.
Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
16.
Golka, M. (2005). Co to jest społeczeństwo informacyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 253–265.
 
17.
Grabowska-Lipińska, I., Stefanowicz, J. (1996). Interes narodowy i racja stanu: definicje, postrzeganie, realizacja. W: J. Stefanowicz (red.), Między tożsamością i wspólnotą. Współczesne wyznaczniki polityki zagranicznej państw europejskich, s. 7–24. Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
18.
Grochmalski, P. (2021). Wstęp. W: P. Grochmalski (red.), Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2030. Raport, s. 7–22. Wydawnictwo Naukowe FNCE.
 
19.
Groszyk, H. (1994). Teoretyczne problemy racji stanu (zarys problematyki). W: W. Gill, K. Robakowski, M. Szczepaniak (red.), Świat i Polska u progu XXI wieku, s. 179–188. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
20.
Habermas, J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego, tłum. A.M. Kaniowski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Hayek, von F. A. (2004). Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, tłum. M. i T. Kunińscy, Wydawnictwo ARCANA.
 
22.
Helbing, D. (2021). Next Civilization: Digital Democracy and Socio-Ecological Finance –How to Avoid Dystopiaand Upgrade Society by Digital Means. Second Edition. Springer Nature Switzerland.
 
23.
Housley, W. (2021). Society in the Digital Age: An Interactionist Perspective. Sage.
 
24.
Jabłoński, A. (2006). Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera. Wydawnictwo KUL.
 
25.
Jabłoński, A., Szymczak, W. (2021). Aktywność obywatelska w kontekście modelu partycypacji społecznej. Socjologiczna aplikacja personalistycznych idei Karola Wojtyły. Przegląd Sejmowy, 1, 9–30.
 
26.
Luhmann, N. (1991). Realność mediów masowych, tłum. J. Barbacka. GAJT Wydawnictwo.
 
27.
Luhmann, N. (2007). Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. M. Kaczmarczyk. Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
28.
Łastawski, K. (2009). Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne.
 
29.
McMillan, C.T.F. (2021). Posthumanism in Digital Culture: Cyborgs, Gods and Fandom. Emerald Publishing Limited, Howard House.
 
30.
Meier, A., Teran, L. (2019). eDemocracy & eGovernment: Stages of a Democratic Knowledge Society. Second Edition. Springer.
 
31.
Meinecke, F. (1925). Die Idee der Staatsräson in der Neueren Geschichte. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.
 
32.
Mishra, S. (2021). Digital Cultures, Routledge, Taylor & Francis Group.
 
33.
Ortega y Gasset, J. (1997). Bunt mas, tłum. P. Niklewicz. Warszawskie Wydawnictwo Naukowe MUZA SA.
 
34.
Pfeiffer, S. (2022). Digital Capitalism and Distributive Forces. Verlag.
 
35.
Pietraś, Z.J. (1989). Racja stanu w polityce zagranicznej państwa. W: E. Olszewski (red.), Racja stanu. Historia, teoria, współczesność, s. 39–43. Wydawnictwo UMCS.
 
36.
Rzegocki, A. (2003). Idea raisond’état w przeszłości i w kontekście współczesnej integracji europejskiej. Centrum Europejskie Natolin.
 
37.
Sanecka-Tyczyńska, J. (2018). Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001–2015. Wydawnictwo UMCS.
 
38.
Sawicka, M. (2011). Paradygmat realistyczny – podejście dominujące w geopolityce. Przegląd Geopolityczny, 3, 45–61.
 
39.
Scruton, R. (2010). Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 
40.
Searle, J.R. (1999). Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, tłum. D. Cieśla, Wydawnictwo W.A.B.
 
41.
Sipper, J. (2022). The Cyber Meta-Reality: Beyond the Metaverse. Lexington Books.
 
42.
Soltanifar, M., Hughes, M., Göcke L. ed. (2021). Digital Entrepreneurship: Impact on Business and Society. Springer 2021.
 
43.
Spinelli, A., Rossi, E. (2019). Manifest z Ventotene wraz z przedmową E. Colorniego. Tekst – Tłumaczenie – Komentarz. Red. naukowa T. Zych, tłum. A. Knyspel. Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego przy współpracy z ekspertami Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
 
44.
White paper on the future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 (2017). European Commission COM (2017) 2025.
 
45.
Zuboff, S, (2020). Wiek kapitalizmu inwigilacji: Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, tłum. A. Unterschuetz. Zysk i S-ka Wydawnictwo (epub).
 
46.
Zybertowicz, A. z zespołem (2015). Samobójstwo Oświecenia: Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Wydawnictwo Kasper.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top