Reason of state in a digital society
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Socjologicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2022-08-17
 
 
Final revision date: 2023-01-24
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Arkadiusz Jabłoński   

Instytut Nauk Socjologicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
JoMS 2023;50(1):115-131
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In this article, I want to answer the basic problem question: How can sociology define the relationship between the raison d'être (state mind, state thinking) and modern society in the era of digital progress? This is a metatheoretical question concerning the role of sociology in the modern world. Sociology not only describes the social reality under study, but also contributes to this reality by designing a conceptual and theoretical framework. Analyzing the relationship between the raison d'état and the digital society, I will point out the importance of changing the adopted sociological perspective for viewing this relationship. The article is a reflection on the border of social theory and methodology. In this article, I will check the validity of theses that combine the sociological thinking style with the way of viewing, understanding and shaping changes that take place in a society that uses digital technologies on a large scale.
 
REFERENCES (46)
1.
Augustyn, św. (2002). Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Wydawnictwo ANTYK.
 
2.
Bell, D. (1994). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Bianchi, P., Labory, S. (2018). Industrial Policy for the Manufacturing Revolution: Perspectives on Digital Globalisation. Edward Elgar Publishing, Inc.
 
4.
Bocheński, A.M. (1928). Ustrój a racja stanu. Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego.
 
5.
Botero, G. (2019). O racji stanu, tłum. B. Bielańska. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
 
6.
Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy systemu nauczania, tłum. E. Neyman. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Chmielecka, E. (2004). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (23), 7–18.
 
8.
Culloty, E., Suiter, J. (2021). Disinformation and Manipulation in Digital Media: Information Pathologies. Routledge, Taylor & Francis Group.
 
9.
Dahl R.A. (1995). Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski. Znak.
 
10.
Duda, H. (2014). Stan „państwo” w języku polskim (racja i radca stanu, mąż stanu, Stany Zjednoczone etc.). W: J. Walkusz, M. Krupa (red.), Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, s. 483–490. Wydawnictwo KUL.
 
11.
Filimowicz, M. ed. (2022). Digital Totalitarianism: Algorithms and Society. Routledge, Taylor & Francis Group.
 
12.
Foucault, M. (2000). Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Fuchs, Ch. (2022). Digital Fascism Media: Communication and Society. Volume Four. Routledge, Taylor & Francis Group.
 
14.
George, B., Paul, J. ed. (2020). Digital Transformation in Business and Society: Theory and Cases. Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland.
 
15.
Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
16.
Golka, M. (2005). Co to jest społeczeństwo informacyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 253–265.
 
17.
Grabowska-Lipińska, I., Stefanowicz, J. (1996). Interes narodowy i racja stanu: definicje, postrzeganie, realizacja. W: J. Stefanowicz (red.), Między tożsamością i wspólnotą. Współczesne wyznaczniki polityki zagranicznej państw europejskich, s. 7–24. Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
18.
Grochmalski, P. (2021). Wstęp. W: P. Grochmalski (red.), Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2030. Raport, s. 7–22. Wydawnictwo Naukowe FNCE.
 
19.
Groszyk, H. (1994). Teoretyczne problemy racji stanu (zarys problematyki). W: W. Gill, K. Robakowski, M. Szczepaniak (red.), Świat i Polska u progu XXI wieku, s. 179–188. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
20.
Habermas, J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego, tłum. A.M. Kaniowski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Hayek, von F. A. (2004). Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, tłum. M. i T. Kunińscy, Wydawnictwo ARCANA.
 
22.
Helbing, D. (2021). Next Civilization: Digital Democracy and Socio-Ecological Finance –How to Avoid Dystopiaand Upgrade Society by Digital Means. Second Edition. Springer Nature Switzerland.
 
23.
Housley, W. (2021). Society in the Digital Age: An Interactionist Perspective. Sage.
 
24.
Jabłoński, A. (2006). Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera. Wydawnictwo KUL.
 
25.
Jabłoński, A., Szymczak, W. (2021). Aktywność obywatelska w kontekście modelu partycypacji społecznej. Socjologiczna aplikacja personalistycznych idei Karola Wojtyły. Przegląd Sejmowy, 1, 9–30.
 
26.
Luhmann, N. (1991). Realność mediów masowych, tłum. J. Barbacka. GAJT Wydawnictwo.
 
27.
Luhmann, N. (2007). Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. M. Kaczmarczyk. Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
28.
Łastawski, K. (2009). Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne.
 
29.
McMillan, C.T.F. (2021). Posthumanism in Digital Culture: Cyborgs, Gods and Fandom. Emerald Publishing Limited, Howard House.
 
30.
Meier, A., Teran, L. (2019). eDemocracy & eGovernment: Stages of a Democratic Knowledge Society. Second Edition. Springer.
 
31.
Meinecke, F. (1925). Die Idee der Staatsräson in der Neueren Geschichte. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.
 
32.
Mishra, S. (2021). Digital Cultures, Routledge, Taylor & Francis Group.
 
33.
Ortega y Gasset, J. (1997). Bunt mas, tłum. P. Niklewicz. Warszawskie Wydawnictwo Naukowe MUZA SA.
 
34.
Pfeiffer, S. (2022). Digital Capitalism and Distributive Forces. Verlag.
 
35.
Pietraś, Z.J. (1989). Racja stanu w polityce zagranicznej państwa. W: E. Olszewski (red.), Racja stanu. Historia, teoria, współczesność, s. 39–43. Wydawnictwo UMCS.
 
36.
Rzegocki, A. (2003). Idea raisond’état w przeszłości i w kontekście współczesnej integracji europejskiej. Centrum Europejskie Natolin.
 
37.
Sanecka-Tyczyńska, J. (2018). Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001–2015. Wydawnictwo UMCS.
 
38.
Sawicka, M. (2011). Paradygmat realistyczny – podejście dominujące w geopolityce. Przegląd Geopolityczny, 3, 45–61.
 
39.
Scruton, R. (2010). Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 
40.
Searle, J.R. (1999). Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, tłum. D. Cieśla, Wydawnictwo W.A.B.
 
41.
Sipper, J. (2022). The Cyber Meta-Reality: Beyond the Metaverse. Lexington Books.
 
42.
Soltanifar, M., Hughes, M., Göcke L. ed. (2021). Digital Entrepreneurship: Impact on Business and Society. Springer 2021.
 
43.
Spinelli, A., Rossi, E. (2019). Manifest z Ventotene wraz z przedmową E. Colorniego. Tekst – Tłumaczenie – Komentarz. Red. naukowa T. Zych, tłum. A. Knyspel. Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego przy współpracy z ekspertami Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
 
44.
White paper on the future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 (2017). European Commission COM (2017) 2025.
 
45.
Zuboff, S, (2020). Wiek kapitalizmu inwigilacji: Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, tłum. A. Unterschuetz. Zysk i S-ka Wydawnictwo (epub).
 
46.
Zybertowicz, A. z zespołem (2015). Samobójstwo Oświecenia: Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Wydawnictwo Kasper.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top