The multi-faceted job prospects of Italian nursing staff during the COVID 19 pandemic - research report
 
More details
Hide details
1
UKSW
 
 
Submission date: 2022-08-23
 
 
Final revision date: 2023-02-06
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
 
 
JoMS 2023;50(1):93-114
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the research carried out in the Italian nursing community was to present a true picture of professional activities under extreme conditions.

Material and methods:
The selection of the sample was carried out using the snowball method, which consists in determining several starting points for the research, which are representatives of the general community known to the researcher, each of these people reached other people, who in turn passed the questionnaires to the next ones, hence the name "snowball" .

Results:
In the vast majority of establishments, 63.8% had not previously received any training in the event of a possible pandemic, 19% had "rather not" such training, "rather took place" in 7.6% of the facilities, "definitely yes" in 3.8 % of institutions, 5.7% of respondents who do not remember training.

Conclusions:
The respondents from Lombardy were the most numerous group, followed by Tuscany and Lazio. It should be emphasized that in Lombardy there were the most deaths due to coronavirus infection (Carola Elvira, 2021, pp. 9-10). When asked about pandemic training, the majority of respondents answered strongly negatively. Similarly, the situation applies to the lack of training related to the sanitary and epidemiological condition in more than half of medical institutions. In most cases, there was training on how to wear protective clothing and accessories. The number of personal protective equipment is not assessed as sufficient in the opinion of more than half of the respondents. However, most of the respondents did not have to purchase them with their own funds. Staffing on duty was not sufficient. The organization of work was also not well conducted in the opinion of half of the respondents.

 
REFERENCES (25)
1.
Agnoletto, V. (2020). Senza respiro. Un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus, in Lombardia, Italia, Europa. Come ripensare un modello di sanità pubblica. Milano: Altoreconomia.
 
2.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. S. Cieśla (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Bernstein, P.L. (1997). Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bogaczyk, G., Ekspertka: Metafory wojenne były najczęściej używane w odniesieniu do epidemii, https://naukawpolsce.pl/aktual..., (dostęp:15.06.2022).
 
5.
Carola, E. (2021). Il Consiglio in ascolto. Le esigenze dei giovani residenti in Lombardia. Executivesummary. Milano: PoliS-Lombardia.
 
6.
Constantinou, M., Antonios K., Karekla M. (2021). Is science failing to pass its message to people? Reasons and risks behind conspiracy theories and myths regarding COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (6343), 1–10.
 
7.
De Lorenzo, G., Indini, A. (2020). Il libro nero del coronavirus. Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l’Italia. Milano: Historica Edizioni.
 
8.
Durkheim, E. (1926). De la Divisiondutravail social. Paris.
 
9.
Dutkiewicz, W. (2001). Podstawy metodologii badań. Kielce: Wydawnictwo Stachurski.
 
10.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Giddens, A. (1990).The Consequences of Modernity. Polity Press. Cambridge.
 
12.
Jabłońska, K., Sobieraj, A. (2013). Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych. Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2(6), 40–48.
 
13.
Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Kondzior D., Kowalewska B., (2008). Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89 (2), 211–215.
 
14.
Kowalczuk, K., Kułak-Krajewska, E., Ostapowicz-Vandamme, K., Kułak, W., Narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w pracy pielęgniarek i położnych, Problemy Pielęgniarstwa, 18 (3), 353–357.
 
15.
Krawczyk, E. (2021). Plagi świata. Czy człowiek przetrwa kolejną pandemię? Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.
 
16.
Luhmann, N. (1993). Risk: A Sociological Theory. Berlin: Walter de Gruyter.
 
17.
Martella, S. La pandemia ha colpito la salute mentale di medici e infermieri, https://altreconomia.it/covid-...).
 
18.
Pawłowski, M. (2020). Włochy. W: Kompendium pandemii. Reakcje państw na COVID-19. Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
19.
Romanowska-Słomka I., Słomka A. (2010). Ocena ryzyka zawodowego. Tarnobrzeg: Tarbonus.
 
20.
Romanowska-Słomka, I., Słomka, A. (2002). Poradnik. Ocena ryzyka zawodowego w zakładach służby zdrowia. Tarnobrzeg: Tarbonus.
 
21.
Ronka-Chmielowiec, W. (2016). Ryzyko i istota ubezpieczenia, W: W. Ronki-Chmielowiec (red). Ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
22.
Stawicka, A., Stawicki R. (2020). Pandemia COVID-19. Sytuacja w wybranych krajach europejskich. Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro analiz, dokumentacji i korespondencji.
 
23.
Sztompka, P. (2007). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
24.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz. U. 1974, 24, 141.
 
25.
World Health Organisation Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 13; (2000). Geneva, https://www.who.int/docs/defau...., (dostęp: 15.05.2022).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top